Prestacions econòmiques de cessació d'activitat a favor de treballadors autònoms

Per a fer front a les greus conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19, s'han multiplicat en el nostre ordenament jurídic les prestacions de Seguretat Social que es posen a disposició dels treballadors autònoms, relacionades amb la cessació de la seua activitat per compte propi o amb la reducció dels ingressos derivats de la mateixa, totes elles gestionades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Per tal de facilitar la informació i l'accés sobre aquella d'estes prestacions econòmiques que s'ajuste a la seua concreta situació, a continuació, li presentem una sèrie de preguntes de les quals respostes li conduiran en la consulta d'informació i en la formulació de la corresponent sol·licitud.

Li recordem la rellevància de triar correctament el tipus de prestació, ja que les diferents modalitats existents tenen terminis i requisits diferents, pel que, de formular la sol·licitud errònia, això podria suposar no poder accedir, ni a la sol·licitada ni a què en realitat li poguera correspondre, o fer-ho amb demora i descompte de part del seu import.

Per favor, conteste a les següents preguntes:

S'ha vist obligat a suspendre temporalment la seua activitat en compliment d'una resolució de l'autoritat competent, de data 1 d'octubre de 2020 o posterior, en què s'haja decidit el tancament o la prohibició (no una mera restricció, per exemple, en l'horari o afore del negoci) de di​cha activitat per compte propi per a evitar la propagació del virus COVID-19?

SI
NO

Es tracta de suposats en què es produïx la suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència del compliment d'una resolució de l'autoritat competent (nacional, autonòmica, provincial, municipal, etc.), emesa específicament per a evitar la propagació del virus COVID-19, i per la qual es decidix el tancament o prohibició de l'activitat feta per compte propi.

Pot sol·licitar una prestació econòmica equivalent al 50% de la base mínima de cotització que corresponga per a esta activitat, quantia que podrà incrementar-se en un 20% si és membre de família nombrosa (i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant eixe període procedixen de la seua pròpia activitat suspesa) o disminuir-se del 50 al 40%, si es conviu amb beneficiaris d'esta mateixa prestació, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins el primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat.

La prestació podrà percebre's des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament o prohibició de l'activitat per compte propi per l'autoritat competent, fins l'últim dia del mes en què s'alce la seua aplicació, sempre que la prestació se sol·licite durant els quinze dies següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament o prohibició o, de formular-se fora d'este termini, des del dia de la sol·licitud.

Durant el temps que romanga l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial, quedant exonerat de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins l'últim dia del mes següent a què s'alce esta mesura.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'este Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació, sent imprescindible per a això que indique concretament en la seua sol·licitud la resolució administrativa (autoritat competent i data de la resolució) per la qual s'haja decidit el tancament o la prohibició de l'activitat per compte propi i la data i el butlletí oficial en què es va publicar; o, si no, haurà d'adjuntar còpia d'esta resolució.

D'acord amb l'informe de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, d'11 de novembre de 2020, en relació amb la prohibició de l'activitat d'hostaleria i restauració que, a fi de mitigar la propagació del virus COVID-19, s'està decidint mitjançant resolució de les autoritats competents en alguns territoris, “(…) Els treballadors autònoms que hagueren optat per la no realització del servici d'entrega a domicili o recollida en l'establiment o en vehicle des del moment en què se'n va recordar per la comunitat autònoma l'adopció de les mesures de contenció, podran accedir, sempre que complisquen els requisits establits en article 13 del Reial decret-llei 30/2020, de 29 de setembre a la prestació extraordinària que en ell es contempla, sent suficient per a això que, en aplicació del que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complimenten i subscriguen davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social declaració responsable sobre esta suspensió temporal total de la seua activitat per compte propi, en què, a més, es comprometen a aportar davant l'Entitat Col·laboradora qualssevol documents que se li requerisquen al moment oportú per a acreditar la concurrència de la situació protegida per esta prestació (…)” Per a preveure estos suposats, en la declaració responsable que inclou el formulari indicat en el paràgraf anterior, s'incorpora la manifestació expressa de l'autònom dedicat a l'hostaleria i restauració que, durant la suspensió temporal de la seua activitat, no desenvolupa entrega a domicili ni posada a disposició dels seus productes.

Tornar

Té vostè la consideració de treballador autònom de temporada?

SI
NO

Pot sol·licitar una prestació dirigida als autònoms que només romanen d'alta en el règim especial durant determinats períodes al llarg de cada any, i que han resultat afectats en la seua activitat per compte propi per la crisi sanitària COVID-19.

La prestació econòmica és equivalent al 70% de la base mínima de la cotització corresponent a l'activitat, que es percebrà durant un màxim de quatre mesos, sempre que se sol·licite, com límit, el 23 d'octubre de 2020.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim especial.

Fins el 31 de gener de 2021, és possible sol·licitar la prestació, dels quals requisits d'accés podrà consultar en esta Normativa, mitjançant el següent Formulari de sol·licitud. La prestació podrà començar a percebre's des del dia 1 d'octubre de 2020, si formula la sol·licitud fins el 23 d'octubre o, en cas contrari, des de l'endemà de la sol·licitud.

Tornar

Compte en la seua cotització al règim especial amb la cobertura de cessació d'activitat i un període de cotització per cessació d'activitat d'almenys els dotze mesos continuats previs a la seua situació actual?

SI
NO

Estima que pot experimentar una reducció d'almenys el 50% en els seus ingressos derivats de l'activitat per compte propi durant el quart trimestre de 2020, en relació amb el primer trimestre de 2020 i que, a més, aquells no superaran els 2.850 euros durant este període?

SI
NO

Pot sol·licitar una prestació equivalent al 50% de la base mínima de cotització corresponent a l'activitat, que serà només del 40% si conviu amb uns altres beneficiaris d'esta prestació units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins el primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat.

La prestació podrà percebre's des de l'1 d'octubre de 2020, sempre que se sol·licite durant els primers quinze dies naturals del mes d'octubre de 2020 o, en un altre cas, a partir del primer dia del mes següent a la sol·licitud, i si més no la seua durada no podrà excedir el 31 de gener de 2021.

Durant el temps de percepció de la prestació haurà de mantindre's d'alta en el règim especial corresponent, quedant exonerat de l'obligació de cotitzar.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'este Formulari de sol·licitud , podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Tornar

El lamentem, però, de conformitat amb la seua resposta a les qüestiones formulades, no complix els requisits per a accedir a cap de les prestacions per cessació d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb esta mútua

Gràcies.

Tornar

Estima que pot experimentar la seua activitat per compte propi una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, i que, també, no obtindrà durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros?

SI
NO

Ha percebut la prestació compatible amb l'activitat per compte propi fins el 30 de setembre de 2020?

SI
NO

Pot sol·licitar la pròrroga de la prestació per cessació d'activitat compatible amb l'activitat que ha vingut percebent fins el 30 de setembre de 2020, que podrà estendre's com a màxim fins el 31 de gener de 2021.

Per a tindre dret a la pròrroga de la prestació, a més de mantindre al moment oportú el dret a esta prestació percebuda durant el període del juliol al setembre de 2020, haurà d'acreditar quan se li requerisca per a això una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Si sol·licita la pròrroga, com límit, fins el 23 d'octubre de 2020, la podrà percebre des de l'1 d'octubre de 2020; en cas contrari, se li abonarà des de l'endemà a la sol·licitud de pròrroga.

Seguirà percebent la prestació en la mateixa quantia que fins el 30 de setembre de 2020, havent de continuar d'alta en el règim especial.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta pròrroga de la prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'este Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació

Tornar

Ha percebut la prestació extraordinària per cessació d'activitat durant l'estat d'alarma fins el 30 de juny de 2020?

SI
NO

Pot sol·licitar la prestació per cessació d'activitat compatible amb l'activitat des de l'1 d'octubre de 2020, que podrà estendre's com a màxim fins el 31 de gener de 2021.

Per a tindre dret a la prestació haurà d'acreditar al moment oportú una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Si sol·licita la prestació, com límit, fins el 23 d'octubre de 2020, la podrà percebre des de l'1 d'octubre de 2020; en cas contrari, se li abonarà des de l'endemà a la sol·licitud.

Percebrà una prestació equivalent al 70% de la mitjana de les bases de cotització dels últims dotze mesos, amb l'aplicació dels topes màxim i mínim que corresponga de conformitat amb la seua situació familiar o, si escau, el 70% de la base mínima de cotització corresponent a la seua activitat. Així mateix, se li abonarà l'import de la cotització per contingències comunes.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta pròrroga de la prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'este Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Tornar

Ha causat baixa en el règim especial com treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessació d'activitat?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seua resposta a les qüestiones formulades, no complix els requisits per a accedir a cap de les prestacions per cessació d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb esta mútua

Gràcies.

Tornar

Ha causat baixa en el règim especial com treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessació d'activitat?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seua resposta a les qüestiones formulades, no complix els requisits per a accedir a cap de les prestacions per cessació d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb esta mútua

Gràcies.

Tornar