Prestacions econòmiques de cessació d'activitat a favor de treballadors autònoms

A continuació s'oferix informació sobre les prestacions de cessació d'activitat incorporades en el Reial decret-llei 18/2021, de 28 de setembre, que es troben vigents des de l'1 d'octubre de 2021. Així mateix, s'oferixen els corresponents formularis de sol·licitud d'estes noves prestacions.

Per favor, conteste a les següents preguntes:

S'ha vist obligat a suspendre temporalment la seua activitat en compliment d'una resolució de l'autoritat competent en què s'haja decidit el tancament o la prohibició (no una mera restricció, per exemple, en l'horari o afore del negoci) de di​cha activitat per compte propi per a evitar la propagació del virus COVID-19?

SI
NO

Es tracta de suposats en què es produïx la suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència del compliment d'una resolució de l'autoritat competent (nacional, autonòmica, provincial, municipal, etc.), emesa específicament per a evitar la propagació del virus COVID-19, i per la qual es decidix el tancament o prohibició de l'activitat feta per compte propi.

Pot sol·licitar una prestació econòmica equivalent al 70% de la base mínima de cotització que corresponga per a esta activitat, quantia que podrà disminuir-se del 70 al 40%, si es conviu amb beneficiaris d'esta mateixa prestació, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins el primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat.

La prestació podrà percebre's des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament o prohibició de l'activitat per compte propi per l'autoritat competent, fins l'últim dia del mes en què s'alce la seua aplicació o, si més no, fins el 28 de febrer de 2022, sempre que la prestació se sol·licite els 21 dies naturals següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament o prohibició o fins el 21 d'octubre de 2021 (si l'obligació de tancament de l'activitat anara anterior a l'1 d'octubre i no s'haguera sol·licitat prèviament); de formular-se fora d'estos terminis, es percebria des del primer dia del mes següent a la sol·licitud. Els beneficiaris d'esta prestació a 30 de setembre de 2021, per poder seguir percebent-la per continuar suspesa la seua activitat l'1 d'octubre de 2021, també hauran de formular la sol·licitud conforme s'indica en este apartat, podent rebre-la com a màxim fins el 28 de febrer de 2022.

Durant el temps que romanga l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial, quedant exonerat el beneficiari de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat (o des de l'1 d'octubre de 2021, si l'obligació de tancament de l'activitat anara anterior a l'1 d'octubre i no s'haguera sol·licitat prèviament) fins l'últim dia del mes següent a què s'alce esta mesura o, si més no, fins el 28 de febrer de 2022. Si la sol·licitud es formulara fora del termini legal, l'exoneració es produirà des del dia en què tinga efectes la prestació econòmica.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'este Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació, sent imprescindible per a això que indique concretament en la seua sol·licitud la resolució administrativa (autoritat competent i data de la resolució) per la qual s'haja decidit el tancament o la prohibició de l'activitat per compte propi i la data i el butlletí oficial en què es va publicar; o, si no, haurà d'adjuntar còpia d'esta resolució.

Tornar

Té vostè la consideració de treballador autònom de temporada?

SI
NO

Pot sol·licitar una prestació dirigida als autònoms que només romanen d'alta en el règim especial durant determinats períodes al llarg de cada any, i que han resultat afectats en la seua activitat per compte propi per la crisi sanitària COVID-19.

La prestació econòmica és equivalent al 70% de la base mínima de la cotització corresponent a l'activitat, que es percebrà com a màxim fins el 28 de febrer de 2022, sempre que se sol·licite, com límit, el 21 d'octubre de 2021. Si se sol·licitara fora d'este termini, l'efecte de la prestació seria a partir del primer dia del mes següent a la sol·licitud, pel que no arribarien a tindre efecte les prestacions sol·licitades des de l'1 de febrer de 2022.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim especial.

Els requisits d'accés a esta prestació podrà consultar-los en esta Normativa, i la sol·licitud podrà fer-la mitjançant el següent Formulari.

Tornar

Compte en la seua cotització al Règim Especial amb la cobertura de cessació d'activitat i ha cotitzat a estos efectes el temps suficient per a percebre la prestació ordinària? Tinga en compte el següent quadre, on podrà comprovar a quin període de prestació podria tindre dret, però havent de restar la cotització consumida pels períodes que haja pogut percebre prèviament.

SI
NO

Estima que pot experimentar la seua activitat per compte propi una reducció dels ingressos comptables fiscalment durant el conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 de més d'un 50%, en relació amb els haguts en el conjunt del tercer i quart trimestre de 2019, i que, també, no obtindrà durant el conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros?

SI
NO

Ha tingut dret fins el 30 de setembre de 2021 a la prestació ordinària per cessació d'activitat, regulada en l'article 7 del Reial decret-llei 11/2021, de 27 de maig, o a l'extraordinària prevista per als autònoms que no podien accedir a la mateixa, regulades en l'article 8 d'esta norma?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seua resposta a les qüestiones formulades, no complix els requisits per a accedir a cap de les prestacions per cessació d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb esta mútua

Gràcies.

Tornar

Estima que els seus ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de 2021 seran inferiors almenys en un 75% pel que fa als haguts durant l'últim trimestre de 2019 i que, a més, els rendiments nets del conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 d'esta activitat no seran superiors al 75% del salari mínim interprofessional durant este període?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seua resposta a les qüestiones formulades, no complix els requisits per a accedir a cap de les prestacions per cessació d'activitat gestionades per FREMAP.

No obstant això, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà atorgar-li l'exoneració parcial de les seues cotitzacions, en un percentatge que anirà disminuint des de l'octubre de 2021 fins el gener de 2022, de conformitat amb la següent Normativa.

Tornar

Ha causat baixa en el règim especial com treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessació d'activitat?

SI
NO

Pot sol·licitar la prestació per cessació d'activitat compatible amb l'activitat, que podrà estendre's des de l'1 d'octubre de 2021 fins com a màxim el 28 de febrer de 2022.

Per a tindre dret a la prestació haurà d'acreditar experimentar la seua activitat per compte propi una reducció dels ingressos comptables fiscalment durant el conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 de més d'un 50%, en relació amb els haguts en el conjunt del tercer i quart trimestre de 2019, i que, també, no obtindrà durant el conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros.

Si sol·licita la prestació, com límit, fins el 21 d'octubre de 2021, la podrà percebre des de l'1 d'octubre de 2021; en cas de no complir este termini, se li abonarà des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, pel que, en conseqüència, no podrà sol·licitar-se amb eficàcia amb posterioritat al 31 de gener de 2022.

Percebrà una prestació equivalent al 70% de la mitjana de les bases de cotització dels últims dotze mesos, amb l'aplicació dels topes màxim i mínim que corresponga de conformitat amb la seua situació familiar o, si escau, el 70% de la base mínima de cotització corresponent a la seua activitat. Així mateix, se li abonarà l'import de la cotització per contingències comunes.

En esta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per a accedir a esta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

IMPORTANT: Si es va esgotar en la seua totalitat la prestació ordinària compatible amb l'activitat durant la seua percepció durant el període del juny al setembre de 2021 (en funció del període de prestació generat per les cotitzacions per cessació d'activitat a 1 de juny de 2021), no podrà accedir-se a esta nova prestació ordinària compatible amb l'activitat

I, des d'este Formulari de sol·licitud podrà demanar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Tornar

Ha causat baixa en el règim especial com treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessació d'activitat?

SI
NO

La normativa contempla una prestació extraordinària de cessació d'activitat per a aquells autònoms que no puguen accedir a la prestació ordinària de cessació d'activitat ni a la prestació compatible amb l'activitat per compte propi, sempre que hagueren tingut dret fins el 30 de setembre de 2021, bé a la prestació ordinària per cessació d'activitat, regulada en l'article 7 del Reial decret-llei 11/2021, de 27 de maig, o a l'extraordinària prevista per als autònoms que no podien accedir a la mateixa, regulada en l'article 6 d'esta norma. Així mateix, haurà d'acreditar-se que els ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de 2021 siguen inferiors almenys en un 75% als haguts durant l'últim trimestre de 2019 i que, a més, els rendiments nets del conjunt del tercer i quart trimestre de 2021 d'esta activitat no siguen superiors al 75% del salari mínim interprofessional durant este període.

Esta prestació pot percebre's des de l'1 d'octubre de 2021, sempre que se sol·licite, com límit, el 21 d'octubre de 2021, o des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, si es fa amb posterioritat a esta data. La prestació podrà estendre's, com a màxim, fins el 28 de febrer de 2022, pel que només podrà sol·licitar-se eficaçment fins el 31 de gener de 2022.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base mínima de cotització que corresponga per l'activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquen en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins el primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguen dret a esta prestació extraordinària de cessació d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent i l'obligació de cotitzar. No obstant això, juntament amb l'esmentada prestació, s'abonarà també al beneficiari la cotització corresponent a les contingències comunes prevista en la norma.

En esta Normativa podrà consultar tot el relatiu amb esta prestació.

I, amb este Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Tornar
No obstant això, els treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre o cessar en l'activitat com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada en la zona de Cimera Vella a La Palma poden sol·licitar la prestació per cessació d'activitat prevista en la disposició addicional sisena del Reial decret-llei 18/2021, mitjançant el formulari que FREMAP posa a la seua disposició en format pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent, sempre que complisquen les condicions previstes en la norma.