Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Article 331.1.a).5é de la Llei General de la Seguretat Social

En el suposat de treballadors autònoms que no tinguen treballadors assalariats, el manteniment de deutes exigibles amb creditors del qual import supere el 150% dels ingressos ordinaris o vendes durant els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, i que estos ingressos o vendes suposen al seu torn una reducció del 75% pel que fa al registrat durant els mateixos períodes de l'exercici o exercicis anteriors. A este efecte no es computaran els deutes que per incompliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o amb l'Administració tributària mantinga. S'exigirà igualment que els rendiments nets mensuals del treballador autònom durant eixe trimestre, per totes les activitats econòmiques o professionals que desenvolupe, no assolisquen la quantia del salari mínim interprofessional o la de la base per la qual vinguera cotitzant, si esta anara inferior. A este efecte no es computaran els deutes que per incompliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o amb l'administració tributària mantinga.​​​