Prestacions Especials

Contingut de la pàgina

Què són les Prestacions Especials?

Són ajudes econòmiques de caràcter graciable, en contemplació d'estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Es financen a través del pressuposat aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb càrrec a la Reserva d'Assistència Social generat per la Mútua.

Qui poden sol·licitar esta ajuda econòmica?

Podran ser subjectes beneficiaris de les prestacions especials:

 • La persona treballadora, pels danys patits com a conseqüència d'un accident de treball o d'una malaltia professional.
 • El cònjuge o la parella de fet del treballador inclús en els casos en què no tinga drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En ambdós suposats, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • En defecte dels anteriors: els néts; i, a falta d'ells, els pares. En ambdós suposats, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • Podrà ser beneficiari de la prestació d'auxilie per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tinga la condició de drethavent i haja fet front a les despeses del decés.

Quin tipus de prestacions es poden sol·licitar?

 • 1 REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ
  • 1.1 Ajuda per a costejar l'ingrés en un centre soci-sanitari o residencial
  • 1.2 Ajuda per a costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari
  • 1.3 Ajuda per a pròtesi i ajudes tècniques no reglades
  • 1.4 Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no reglades
 • 2 REORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
  • 2.1 Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral
  • 2.2 Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seua activitat
 • 3 AJUDA PER A L'ADAPTACIÓ DELS MITJANS ESSENCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES DE LA VIDA DIÀRIA
  • 3.1 Ajuda per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual
  • 3.2 Ajuda per a adquisició d'habitatge habitual adaptada
  • 3.3 Ajuda per a l'adaptació de vehicle
  • 3.4 Suport domiciliari per al desenvolupament de les Activitats bàsiques de la vida diària
  • 3.5 Ajuda per a l'accés a les noves Tecnologia, informació i comunicació
 • 4 ALTRES PRESTACIONS
  • 4.1 Complement auxilie per defunció
  • 4.2 Ajuda per a la formació en l'atenció de persones en situació de Gran invalidesa
  • 4.3 Ajuda per al manteniment de la possessió o disfrute de l'habitatge habitual

Com obtindre estes ajudes?

Haurà de presentar-se la sol·licitud a la Comissió de Prestacions Especials. Esta Comissió està formada per cinc representants dels empresaris associats a FREMAP i cinc representants dels treballadors de les Empreses associades a FREMAP, designats per les Centrals Sindicals. La Comissió valorarà cada sol·licitud que es presente i emetran una resolució.

Totes les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP al domicili de l'Entitat:

Carretera de Pozuelo, 61
28222 Majadahonda (Madrid)