Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Prevenció Penal

A l'excel·lència per la integritat

El Pla de Prevenció d'Imputacions Delictives de FREMAP, aprovat en Junta Directiva amb data de 12 de novembre de 2014, establix els protocols i procediments que determinen el degut control per part de la Mútua d'aquelles situacions de riscos que podrien comportar l'incompliment dels estàndards ètics de l'Entitat o la comissió d'il·lícits penals.

FREMAP ha desenvolupat un conjunt de polítiques corporatives que regixen la seua actuació diària i que desenvolupen les normes essencials de compliment, basades en el comence de “tolerància zero” cap la comissió d'actes il·lícits.

Canal De Comunicació i Denuncia.

Qualsevol empleat de FREMAP o tercer interessat* que tinga coneixement o sospita fundada d'un incompliment del Catàleg de Conductes Prohibides per part d'un empleat o proveïdor de FREMAP,  podrà informar del mateix a través del Canal de Comunicació i Denuncia en l'adreça electrònica: denunciaspenales@fremap.es o en l'adreça postal, Comité de Compliment Normatiu de FREMAP, Carretera de Pozuelo núm. 61, C.P: 28222, Majadahonda, Madrid.

Este canal és tant una via de denuncia de l'incompliment o sospita d'incompliment de les normes recollides en el Catàleg de Conductes Prohibides, com un mitjà per a la resolució dels dubtes que puga plantejar l'aplicació del mateix.

Si més no, este canal no és el curs adequat per a plantejar reclamacions, queixes o recursos, contra les resolucions de la Mútua en matèria de prestacions de la Seguretat Social, els quals hauran de presentar-se seguint les condicions i els cursos establits en la normativa vigent.

Normes d'ús del canal:

 • Identificat/Anònim: Vostè podrà identificar-se o fer una denuncia de caràcter anònim, en eixe cas, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic (per exemple, creada per vostè per a esta fi) o correu ordinari on vam podar remetre el justificant de recepció de la denuncia.
 • Facilite una descripció dels fets el més detallada possible, incloent els noms de les persones implicades en ells així com el nom de terceres persones que puguen també tindre coneixement dels mateixos. Per al cas de denuncies anònimes, els fets que es comuniquen hauran de gaudir de la suficient exhaustivitat com per a permetre dur a terme una investigació diligent dels mateixos.
 • Descriga com van arribar al seu coneixement els fets denunciats.
 • Identifique la data/dates en què han succeït o estan succeint els fets denunciats.
 • Identifique el lloc/llocs en què han succeït o estan succeint els fets denunciats.
 • Aporte qualsevol documentació addicional que puga ser d'ajuda en la investigació.
 • Per a acomplir la vigent normativa de protecció de dades personals, en cas que vosté comunique a FREMAP fets comesos per tercers que no siguen persones treballadores de FREMAP o de proveïdors de la Mútua en relació amb el seu vincle amb esta, els mateixos no seran registrats. Per això, si és procedent a comunicar a FREMAP dades personals de tales tercers, pel present queda informat de l'obligació que li correspon de facilitar a l'afectat la informació relativa a la finalitat de la comunicació i a la legitimació que la justifique, identificant a FREMAP Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social com destinatari de la comunicació.

  Les dades personals facilitats hauran de ser adequats, pertinents i no excessius, de conformitat amb l'exigit pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, sent vostè responsable de l'exactitud de les dades personals que comunique i que els mateixos estiguen degudament actualitzats, quedant exonerada FREMAP de l'obligació d'informar als afectats, de conformitat amb el que preveu l'article 14.5 a) del citat Reglament.

  Així mateix, s'informa, de l'exempció de FREMAP del deure d'informació previst en l'art. 14.1 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, en aquells casos en què les dades personals recepcionats per la Mútua s'utilitzen amb muigues estadístics i per les circumstàncies concurrents, la comunicació a cadascun dels afectats de la informació relativa al tractament resulte impossible o suposeu un esforç desproporcionat, a l'empara de l'article 14.5 b) del citat Reglament.​

*Tercer interessat: Qualsevol proveïdor, licitador o empresa contractada per un proveïdor de FREMAP.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitats seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament, per FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL, Núm. 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo Núm. 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

La finalitat de la recollida i tractament de les seues dades és tramitar les comunicacions i denuncies rebudes, així com obrir un expediente d'investigació en els casos en què procedisca, estant basat el tractament en el compliment d'una obligació legal atribuïda al Responsable del tractament (article 6.1 c) RGPD).

No es faran cessions ni transferències internacionals de dades a tercers, excepte imperatiu legal. Les seues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguen presentar contra l'entitat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, notificant-ho per escrit a l'adreça indicada amb anterioritat o a la següent adreça de correu electrònic: derechos_arco@fremap.es. Pot accedir a informació addicional sobre el tractament de les seues dades en www.fremap.es. Igualment se li informa del seu dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).