Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Política de Protecció de Dades i Privacitat

​​​​Política de Protecció de Dades

Imatge decorativa, arxivadors FREMAP

FREMAP està compromesa, d'acord amb el seu Propòsit, Missió, Visió i Valors, a mantindre i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servici i l'excel·lència en la gestió, dins del marc legislatiu vigent.

Present Política establix els principis que inspiren l'actuació de FREMAP, contenint el marc que ha de regir en l'entitat en matèria de protecció de dades personals.

La finalitat perseguida per la Política és garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal nacional i altra legislació aplicable. En particular, la Política de Protecció de dades té com a finalitat garantir el dret a la protecció de dades de totes les persones físiques que es relacionen amb FREMAP, assegurant el respecte del dret a l'honor i a la intimideu en el tractament de les dades personals necessaris per al desenvolupament de la seua activitat.

Àmbit d'aplicació i abast de la Política de Protecció de Dades

La Política és aplicable a totes les persones que presten servicis a FREMAP i a externs que es relacionen amb l'entitat, a través de contractes de prestació de servicis o acords de col·laboració, assolint a tots els processos i recursos de l'entitat.

Principis d'actuació

Els Principis relatius al tractament de dades personals.

 • Comence de licitud, lleialtat i transparència. El tractament de dades personals serà lleial, legítim i lícit de conformitat amb la legislació aplicable, havent de's informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seues dades. En els casos en què resulte obligatori de conformitat amb la legislació aplicable, haurà d'obtindre's el consentiment dels interessats abans de tractar les seues dades.
 • Comence de limitació de la finalitat. Les dades personals seran recollits amb muigues determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb estos muigues.
 • Comence de minimització de les dades. Només seran objecte de tractament aquelles dades personals que resulten estrictament necessaris per a la finalitat per a què es recullen o tracten i adequats a tal finalitat.
 • Comence d'exactitud. Les dades personals hauran de ser exactes i estar actualitzats. En cas contrari, hauran de suprimir-se o rectificar-se.
 • Comence de limitació del termini de conservació. Les dades personals no es conservaran més enllà del termini necessari per a aconseguir la fi per al qual es tracten, excepte en els suposats de conservació legalment prevists.
 • Comence d'integritat i confidencialitat. Les dades personals seran tractats de manera que es garantisca la seua seguretat adequada, adoptant mesures tècniques i organitzatives que els protegisca del tractament no autoritzat o il·lícit i que evite la seua pèrdua, la seua destrucció i que patisquen danys accidentals. Així mateix, les dades personals recollits i tractats per FREMAP hauran de ser conservats amb la màxima confidencialitat i secrete, no podent ser utilitzats per a uns altres muigues diferents de què van justificar i van permetre seu recollida i sense que puguen ser comunicats o cedits a tercers fora dels casos permesos per la legislació aplicable.

Base jurídica del tractament de dades personals.

FREMAP només procedirà al tractament de dades personals quan es done, almenys, una de les següents circumstàncies:

 • Que l'interessat haja prestat el seu consentiment per a muigues específics.
 • Que el tractament siga necessari per a l'execució d'un contracte de què l'interessat és part o per a aplicar, a petició de l'interessat, mesures precontractuais.
 • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una obligació legal.
 • Que el tractament siga necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o una altra persona física.
 • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una missió feta en interés públic o en l'exercici de poders públics que anaren conferits.
 • Que el tractament siga necessari per a satisfer un interés legítim perseguit per FREMAP o per un tercer, sempre que no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

Consentiment de l'interessat.

Quan el tractament de dades personals que haja d'efectuar FREMAP es base en el consentiment de l'interessat, este ha de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestació de voluntat, lliure, específica, informada, i inequívoca de l'interessat d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal que li concernixen, com una declaració per escrit, inclusivament per mitjans electrònics, o una declaració verbal. El consentiment ha de donar-se per a totes les activitats de tractament fetes amb el mateix o els mateixos muigues. Quan el consentiment tinga diversos muigues, ha de donar-se el consentiment per a tots ells. Correspondrà a FREMAP demostrar que l'interessat va prestar el seu consentiment per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret. L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Quan el tractament afecte a categories especials de dades, i en concret a dades relatives a salut, genètics o biomètrics i es base en el consentiment de l'interessat, este ha de donar-se de manera explícita, mitjançant una declaració escrita firmada per l'afectat.

Drets dels interessats.

Transparència de la informació i comunicació als interessats. El tractament de dades personals serà transparent en relació amb l'interessat, facilitant-li la informació sobre el tractament de les seues dades de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. Quan s'obtinguen dades personals d'un interessat, en el moment en què estos s'obtinguen, FREMAP li facilitarà la següent informació:

 • La identitat de FREMAP com responsable del tractament i les dades de contacte.
 • Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.
 • Els muigues del tractament de les dades.
 • La base jurídica del tractament.
 • Els destinataris de les dades.
 • Els drets de les persones interessades.

En cas que les dades no s'obtinguen del propi interessat, per procedir d'alguna cessió legítima, o de fonts d'accés públic, FREMAP informarà a les persones interessades de les circumstàncies indicades anteriorment i a més la procedència de les dades.

Drets d'accés rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. FREMAP facilitarà que els interessats puguen exercitar els seus drets establint, a este efecte, els procediments interns que resulten necessaris per a garantir el seu exercici.

 • La normativa de Protecció de Dades t'atorga una sèrie de drets, que pots exercir en relació amb les dades que sobre la teua persona siguen tractats.

  T'informem d'ells i del procediment que has de seguir per al seu exercici a FREMAP:

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

  • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret a oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat,
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
  • Adreça electrònica: dpd@fremap.es

  A més, té dret a:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tractament de dades per part de tercers.

Amb caràcter previ a la contractació de qualsevol prestador de servicis que accedisca o puga accedir a dades personals que siguen responsabilitat de FREMAP, així com durant la vigència de la relació contractual, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a garantir que el tractament de dades per part de l'encarregat es du a terme de conformitat amb la normativa aplicable i es formalitza la relació mitjançant un contracte. Este contracte contindrà les obligacions que imposa a l'encarregat esta normativa aplicable.

Bretxes de Seguretat o pèrdua de dades personals.

Quan FREMAP tinga coneixement d'un incident que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzat a estes dades supose un alt risc per als drets i llibertats dels interessats ha de, sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores després que haja tingut constància d'ella, notificar la violació de la seguretat de les dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. S'exceptuaran aquells casos en què siga improbable que la violació de la seguretat de les dades personals comporte un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si esta notificació no és possible en el termini de 72 hores, s'indicaran els motius de la dilació, podent facilitar-se informació per fases sense més dilació indeguda.

Així mateix, en cas que la violació de seguretat puga comportar un alt risc per als drets i llibertats dels interessats, FREMAP comunicarà a cada interessat sense dilació indeguda, la violació de la seguretat de les dades personals i permetent-li prendre les precaucions necessàries.

Estos incidents hauran de documentar-se i s'adoptaran mesures per a resoldre i pal·liar els possibles efectes negatius per als interessats, havent de's seguir els protocols interns establits a este efecte.

Prevenció i Control

Responsabilitat proactiva.

FREMAP portarà un Registre d'activitats de tractament que continga informació detallada sobre cada tractament de dades que faça en el marc de la seua activitat. El Registre d'activitats es mantindrà permanentment actualitzat

Així mateix, FREMAP farà una Avaluació del nivell de risc a què està exposada l'entitat a fi de determinar les mesures tècniques i organitzatives que s'han d'aplicar, garantint la privacitat per defecte i des del disseny. Quan de l'anàlisi de risc efectuat, es desprenga que un tipus de tractament comporta un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, FREMAP farà, abans del tractament, una Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. FREMAP revisarà si els tractaments seguixen sent conformes amb l'Avaluació d'Impacte a què hagueren sigut sotmesos i, si més no, el revisarà quan existisca un canvi del risc del tractament.

A més, FREMAP durà a terme accions formatives en protecció de dades personals de compliment obligat per a tot el personal que participe en les operacions de tractament de dades personals.

De la mateixa manera, FREMAP informarà a tot el personal que participe en les operacions de tractament de dades personals de les seues obligacions de confidencialitat en el tractament de la informació, sent requisit indispensable per a la prestació de servicis la firma d'un compromís de confidencialitat.

Les funcions del Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades serà responsable de controlar i supervisar el que disposa esta Política, tenint atribuïdes les funcions legalment previstes:

 • a) informar i assessorar a FREMAP o a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupen del tractament de les obligacions que els incumbixen en virtut d'este Reglament i d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.
 • b) supervisar el compliment del que disposa el present Reglament General de Protecció de Dades, d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i de les polítiques en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents.
 • c) oferir l'assessorament que se li sol·licite sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seua aplicació.
 • d) cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • e) actuar com punt de contacte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qüestiones relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia al tractament de dades, en cas necessari, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

El delegat de protecció de dades desenvoluparà les seues funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i muigues del tractament.

Implementació i Difusió

La Política de Protecció de Dades ha de ser coneguda per tots els empleats, així com aquells que col·laboren amb FREMAP. Ha de comunicar-se a tota l'Organització i trobar-se disponible en els mitjans accessibles per tots els empleats i altres parts interessades.

Esta Política s'entén implantada i mantinguda des del dia de hui, comptant amb el total compromís de la Direcció.

Majadahonda, a 22 de maig de 2018

Avisos Informatius

Tractament de dades personals de tercers

En cas que vosté comunique a FREMAP dades personals de tercers, sigui quina sigui finalitat de la comunicació, pel present queda informat de l'obligació que li correspon de facilitar a l'afectat la informació relativa a la finalitat de la comunicació i a la legitimació que la justifique, identificant a FREMAP Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social com destinatari de la comunicació.

Les dades personals facilitats hauran de ser adequats, pertinents i no excessius, de conformitat amb l'exigit pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, sent vostè responsable de l'exactitud de les dades personals que comunique i que els mateixos estiguen degudament actualitzats, quedant exonerada FREMAP de l'obligació d'informar als afectats, de conformitat amb el que preveu l'article 14.5 a) del citat Reglament.

Així mateix, s'informa, de l'exempció de FREMAP del deure d'informació previst en l'art. 14.1 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, en aquells casos en què les dades personals recepcionats per la Mútua s'utilitzen amb muigues estadístics i per les circumstàncies concurrents, la comunicació a cadascun dels afectats de la informació relativa al tractament resulte impossible o suposeu un esforç desproporcionat, a l'empara de l'article 14.5 b) del citat Reglament.


Política de Privacitat

A continuació, FREMAP li facilita informació àmplia sobre el tractament de les seues dades personals.

Prestacions i assistència sanitària

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  • Dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, DNI/NIE/passaport, adreça postal i electrònica, nombre de la Seguretat Social, número de telèfon de l'interessat o dels seus familiars o representants, firma i imatge);
  • Característiques personals (data de naixement, edat, família, sexe i nacionalitat);
  • Dades professionals i detalls de treball (professió, centre de treball, lloc i categoria professional);
  • Dades econòmiques i d'assegurances (dades bancàries, salarials, subsidis, alta a Seguretat Social i dades relatives a companyia asseguradora);
  • Dades de categoria especial (dades de salut);
  • Unes altres dades necessàries per a verificar el seu dret a les prestacions de Seguretat Social competència de les Mútues i desenvolupar una completa actuació preventiva:
   • Informació sobre l'accident de treball que permeta conéixer la forma d'ocurrència i el seu caràcter laboral (informe d'accident, horari de treball, trajecte-en cas d'accidents en missió-, funcions fetes, contracte de treball, RLC i RNT-Relació Nominal de Treballadors i Rep de Liquidació de cotització - i hora d'assistència sanitària).
   • Informació sobre la malaltia professional que puga afectar-li i que permeta obtindre una correcta qualificació de la mateixa (informació sobre la presència de substancies o agents concrets-factor de risc - en el lloc de treball).

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials:

  • Dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, DNI/NIF/Passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma i imatge);
  • Característiques personals (edat, sexe i família);
  • Dades d'assegurances i alta a Seguretat Social.
  • Dades de categoria especial (dades de salut)
 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials, les seues dades es tractaran:

  a) Per a la gestió de prestacions de Seguretat Social.

  • Tractarem les seues dades per a col·laborar amb l'acció protectora de la Seguretat Social en la gestió de l'assistència sanitària, en la gestió de prestacions econòmiques per contingències professionals, en l'activitat preventiva, en la recuperació professional quan escaiga, i en les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i accident no laboral, per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, per cessació en l'activitat dels treballadors per compte propi i per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

   Esta gestió comporta la necessitat de tractar les seues dades per a determinar i atendre el seu dret a prestacions de Seguretat Social i per a fer-li les comunicacions necessàries de seus cites o revisions amb el servei mèdic de la Mútua i notificar-li a vosté i a l'empresari mentres subsistisca la relació laboral, els actes dictats pels quals es reconeguen, suspenguen, anul·len o extingisquen drets.

  b) Per a agilitzar el reconeixement del dret a les prestacions que pogueren correspondre-li i procedir a la correcta qualificació de la contingència.

  • En aquells casos en què vosté l'autoritze es comunicarà a la seua empresa-o a la persona física o jurídica que faça per compte d'esta gestions administratives - la informació del seu informe de baixa mèdica o certificat d'assistència sanitària sense baixa mèdica per accident de treball o malaltia professional, per ço que la seua empresa puga complir amb l'obligació legal de transmissió del corresponent comunicat d'accident laboral o relació d'accidents de treball sense baixa mèdica, a través del sistema Delt@.
  • De la mateixa manera, només en aquells casos en què vosté l'autoritze es comunicarà a la seua empresa-o a la persona física o jurídica que faça per compte d'esta gestions administratives - la informació de la seua part d'alta mèdica per accident de treball o malaltia professional, per ço que la seua empresa puga registrar l'alta de manera immediata al sistema RED i aplicar correctament les deduccions de pagament delegat que procedisquen.
  • Així mateix, en aquells casos en què vosté l'autoritze expressament es recolliran de la seua empresa les dades econòmiques necessàries per al reconeixement del dret al subsidi d'incapacitat temporal, així com els rebuts de salaris que es requerisquen per a comprovar la correcció del càlcul de les seues prestacions.

  c) Per a l'anàlisi i investigació de les contingències professionals i desenvolupament d'una completa actuació preventiva.

  Esta finalitat inclou el tractament de les seues dades per a:

  • Recollir de la seua empresa o dels serveis mèdics que li hagen atés la informació que permeta conéixer la forma d'ocurrència de l'accident patit i, si escau, l'assistència prestada i l'hora exacta de la mateixa, per tal de poder poder prestar-li una encertada assistència sanitària i determinar el caràcter laboral de la contingència.
  • I, en cas d'estar vosté afectat per una possible malaltia professional, per a recollir de la seua empresa la informació relativa a la presència de substancies o agents concrets en el seu lloc de treball, i comunicar a l'empresari els factors de risc que es detecten pel personal tècnic de prevenció de la Mútua.

  d) Per a traslladar informació sobre el seu procés assistencial a la companyia asseguradora responsable de l'accident o a aquells serveis mèdics que vosté autoritze expressament.

  • En aquells casos en què vosté preste el seu consentiment, les seues dades podran ser comunicats a la companyia asseguradora responsable normativa o contractualment dels costos derivats de l'accident patit, concretament aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident patit, i per tal de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seua assistència sanitària ambulatòria o hospitalària.
  • Així mateix, en aquells casos en què vosté preste el seu consentiment, la seua situació de baixa mèdica podrà ser comunicada als serveis mèdics de la seua empresa, a fi que puguen verificar seu estat de salut, d'acord amb el que disposa l'article 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. De la mateixa manera, si vosté l'autoritza expressament, es podrà comunicar als serveis mèdics de la seua empresa la informació del seu últim procés metge, perquè puguen coadjuvar a la millora de la seua situació sanitària avançant proves o tractaments si anara possible o abonar complements salarials prevists. I, també, si vosté el consent expressament podrà informar-se a este servei mèdic d'empresa de la proposta d'alta mèdica que faça la Mútua, perquè puguen preveure la seua pròxima reincorporació al treball i reorganitzar el servici.

  e) Per a muigues d'investigació, docència, estadístics i analítics.

  • Previ procés d'anonimización o dissociació irreversible de les seues dades personals, estos podran ser utilitzats per a activitats d'investigació mèdica, docència i per a estudis estadístics o analítics.

  f) Per a la millora de la gestió dels servicis prestats.

  • Les seues dades podran ser tractats per a la realització d'enquestes de satisfacció, atendre les queixes o suggeriments que puga plantejar-nos i gestionar els seus agraïments i felicitacions.

  g) Per a muigues de seguretat.

  • Per a preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions la seua imatge podrà ser gravada per les càmeres de seguretat instal·lades en els nostres centres i hospitals.

  Si vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social, li atenem en els nostres centres assistencials, tractarem les seues dades:

  a) Per a prestar-li assistència sanitària d'urgència.

  b) Per a muigues d'investigació, docència, estadístics i analítics.

  • Previ procés d'anonimización o dissociació irreversible de les seues dades personals, estos podran ser utilitzats per a activitats d'investigació mèdica, docència i per a estudis estadístics o analítics

  c) Per a muigues de seguretat.

  • Per a preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions la seua imatge podrà ser gravada per les càmeres de seguretat instal·lades en els nostres centres i hospitals.
 • La base legal que ens permet tractar les seues dades personals depén de la finalitat per a què els tractem.

  En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  a) En relació amb la finalitat de gestió de prestacions de Seguretat Social:
  El tractament de les seues dades resulta necessari per a acomplir obligacions legals de gestió de prestacions de Seguretat Social, estant legitimats per a tractar les seues dades d'acord amb l'article 9.2 b), f) i h) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en relació amb l'article 6.1 c), sobre la base de la normativa de Seguretat Social d'aplicació a les Mútues Col·laboradores (art. 80 i següents del Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seua durada, Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a fer per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social i normativa de desenvolupament), i sobre la base de la normativa sanitària d'aplicació (Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica).

  b) En relació amb la finalitat d'agilitzar el reconeixement del dret a les prestacions que pogueren correspondre-li:
  La base legítima per a tractar les seues dades amb esta finalitat és el seu consentiment, pel que només si vosté l'autoritza expressament es facilitaran a la seua empresa les dades de la part de la seua baixa mèdica / certificat sense baixa mèdica perquè l'empresa puga complir les seues obligacions legals de transmissió de la informació en el sistema Delt@. Així mateix, només si vosté l'autoritza expressament, s'informarà de la seua alta mèdica a la seua empresa perquè esta puga complir amb la seua obligació legal de registre al sistema RED i aplicar les deduccions de pagament delegat que corresponguen. I, de la mateixa manera, es recolliran de la seua empresa les dades econòmiques que permeten la comprovació dels conceptes cotitzats per a un exacte càlcul de les prestacions que puguen correspondre-li, només si vosté l'autoritza expressament (article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  c) En relació amb la finalitat d'anàlisi i investigació de les contingències professionals i desenvolupament d'una completa actuació preventiva:
  Considerem que tenim interés legítim per a tractar la informació que permeta una anàlisi i investigació de les contingències i el desenvolupament d'una completa actuació preventiva, per tal d'aconseguir una gestió eficaç i eficient de les prestacions que pogueren correspondre-li, entenent que el tractament resulta beneficiós per a vosté ja que si és procedent la declaració d'una contingència professional, es generaran a favor seu una sèrie de drets quant a la prestació del Sistema de Seguretat Social (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  d) En relació amb la finalitat de traslladar informació sobre el seu procés assistencial a la companyia asseguradora responsable o a aquells serveis mèdics que vosté autoritze expressament:
  La base legítima per a tractar les seues dades amb esta finalitat és el consentiment que vosté preste voluntàriament (article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  e) En relació amb la finalitat d'investigació, docència, estadístics i analítics:
  Considerem que tenim un interés legítim per a tractar aquelles dades i informacions dels processos derivats de les seues contingències laborals que puguen resultar d'interés a l'efecte d'investigació, docència, estudis estadístics i analítics, prèvia dissociació irreversible dels mateixos (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  f) En relació amb la finalitat de millora de la gestió dels servicis prestats:
  Considerem que tenim un interés legítim per a conéixer el seu grau de satisfacció amb els servicis prestats per a analitzar la seua qualitat, ja que entenem que el tractament resulta beneficiós per a vosté en permetre'ns millorar dels nostres servicis (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  g) En relació amb la finalitat de preservar la seguretat:
  Considerem que tenim un interés legítim per a gravar la seua imatge quan acudix als nostres centres i instal·lacions, ja que entenem que el tractament també pot resultar beneficiós per a vosté en cas d'ocórrer qualsevol incidència que atempte a la seua seguretat (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  En el cas no de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  a) En relació amb la finalitat de prestar-li assistència sanitària d'urgència:
  El tractament de les seues dades és necessari per a acomplir obligacions legals de prestació de l'assistència sanitària d'urgència i gestionar-la administrativament (art. 9.2 c) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en relació amb l'article 6.1 d) del mateix, en relació amb l'article 196 L.O.10/1995 de 23 de novembre, del Codi penal).

  b) En relació amb la finalitat d'investigació, docència i estudis estadístics i analítics:
  Considerem que tenim un interés legítim per a tractar les dades que puguen resultar d'interés a l'efecte d'investigació, docència, estudis estadístics i analítics prèvia dissociació irreversible dels mateixos (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

  c) En relació amb la finalitat de preservar la seua seguretat:
  Considerem que tenim un interés legítim per a gravar la imatge de les persones que acudixen als nostres centres i instal·lacions, ja que entenem que el tractament també pot resultar beneficiós per a vosté en cas d'ocórrer qualsevol incidència (art. 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades

 • Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i durant el termini necessari per a atendre les possibles responsabilitats i processos de reclamació que puguen presentar-se contra l'entitat, de conformitat amb la normativa aplicable.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seues dades per poder prestar-li assistència sanitària i econòmica. La negativa a facilitar-los impedix l'accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què té dret partint de la legislació de Seguretat Social.

  Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social, li atenem en els nostres centres assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seues dades per poder prestar-li assistència sanitària que precise perquè la seua negativa a facilitar-los impedix que li vam podar prestar eixa assistència sanitària.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials, pot ser necessari la comunicació de les seues dades a tercers per a acomplir algunes de les finalitats indicades anteriorment, concretament les següents:

  • Per a acomplir la finalitat de gestió de prestacions de Seguretat Social, les seues dades es podran comunicar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social, Servici Públic de Salut, Inspecciones Mèdiques i de Treball, unes altres Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, a la seua empresa i a empreses proveïdores de servicis sanitaris amb què existisca relació contractual per a la prestació assistència sanitària o realització de proves mèdiques. Les dades personals que podran ser comunicats seran: Dades identificatives i dades que puguen afectar al naixement, modificació, conservació, o extinció del dret a les prestacions i els imports de les mateixes que siguen reconeguts per la Mútua (art. 71.1 82.2 Reial decret legislatiu 8/2015 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i article 5 Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre).
  • Per a acomplir la finalitat d'agilitzar el reconeixement del dret a les prestacions que pogueren correspondre-li, les seues dades es podran comunicar a la seua empresa o persona física o jurídica que faça per compte d'estes gestions administratives. Les dades que podran ser comunicats són: Dades identificatives (nom, cognoms i NIF/NIE), dades relatives a la salut necessàries perquè l'empresa puga registrar la contingència de manera completa al sistema RED (data de l'accident; data de l'assistència; data de la baixa mèdica, codis oficials relatius a la forma en cas que es produïsca l'accident, al tipus de lesió, grau i naturalesa d'esta, així com si es tracta de recaiguda o no, pronòstic de gravetat, data de l'alta mèdica, motiu de la mateixa, així com de la seua anul·lació en el cas que procedisca, nòmines i documents de cotització).
  • Per a acomplir la finalitat d'anàlisi i investigació de les contingències professionals i desenvolupament d'una completa actuació preventiva, les seues dades es podran comunicar a la seua empresa i als serveis mèdics que, si escau, li hagen oferit assistència. Les dades que podran ser comunicats són: Dades identificatives (nom, cognoms i NIF/NIE), informació sobre l'accident de treball que permeta conéixer la forma d'ocurrència i el seu caràcter laboral (informe d'accident, horari de treball, trajecte-en cas d'accidents en missió-, funcions fetes, contracte de treball, RLC i RNT-Relació Nominal de Treballadors i Rep de Liquidació de cotització - i hora d'assistència sanitària) i informació sobre la malaltia professional que puga afectar-li (factors de risc que es detecten en el seu lloc de treball pel personal tècnic de prevenció de la Mútua).
  • Per a acomplir la finalitat de traslladar informació sobre el seu procés assistencial a la companyia asseguradora responsable dels danys patits o els serveis mèdics de la seua empresa prèvia autorització per part seua, les dades que podran ser comunicats són: Dades identificatives (Nom, cognoms i DNI/NIE) i dades de salut (Informació relativa al seu últim procés metge).

  A més, les seues dades personals se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal i efectuen el corresponent requeriment a la Mútua (forces i cossos de seguretat de l'Estat, Jutjats, Tribunals i Ministeri Fiscal), o contractual per a la prestació de servicis que requerisca la Mútua en el desenvolupament normal de la seua activitat.

  No està prevista cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Les seues dades es podran comunicar al Servici Públic de Salut corresponent o als seus familiars.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament:Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades:Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades:Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  • Adreça electrònica: dpd@fremap.es
  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i en els llocs d'admissió i gestors de prestacions o de manera telemàtica quan el facilita a través de qualsevol dels formularis.

  De la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i dels Servicis Públics de Salut.

  De les empreses o assessories laborals que tinguen encarregada la gestió dels recursos humans quan estes complimenten el volant de sol·licitud d'assistència sanitària o informen sobre la forma d'ocurrència de l'accident en els casos d'accidents de treball, o sobre la no ocurrència d'accident de treball, així com del servei mèdic que, si escau, li oferisca assistència.

  De la mateixa manera, les seues dades s'obtenen de l'empresari o persona en qui este delegue quan informa sobre la presència de substancies o agents concrets en el seu lloc de treball en cas que vosté poguera estar afectat per una possible malaltia professional.

  Així mateix, de la seua empresa, quan es precisa conéixer el centre de treball a què pertany per a l'elaboració dels corresponents informes estadístics d'accidentabilitat per centres de treball en desenvolupament de les nostres activitats preventives.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials:

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials o familiars o persones que l'acompanyen.

Empreses i professionals

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats en el desenvolupament de la nostra activitat són dades d'identificació, nom, cognoms, DNI/NIE i dades de contacte, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals.

  Per favor, faciliteu esta informació sobre protecció de dades a les persones de la seua empresa que participen en la relació amb nosaltres (persones de contacte)

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seua qualitat de representant d'empresa o empresari individual, per a mantindre la nostra relació administrativa o contractual.

  En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa associada o empresari individual adherit, o autoritzat RED, les seues dades es tractaran per a mantindre la relació amb l'empresa o amb l'empresari individual per compte de qui actue i acomplir les obligacions legals i contractuals.

 • Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguen presentar en un futur.

  Si més no, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP puga dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seua qualitat de representant d'empresa o empresari individual estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) i c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per a acomplir obligacions legals i contractuals, i l'article 6.1 f), en ser el tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims de FREMAP.

  En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa associada o empresari individual adherit, estem legitimats perquè ens el permet l'article 6.1 b), c) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per a l'execució d'un contracte, aplicació de mesures precontractuais a petició de l'interessat o per al compliment d'obligacions legals i interessos legítims.

 • Vostè té obligació de facilitar les seues dades o consentir el tractament de les seues dades en resultar necessaris per a formalitzar i mantindre la relació amb vosté o amb l'empresa que representa o per la qual actua ja que d'altra manera no podria atendre's correctament.

 • El tractament de dades personals es du a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeta, podrem transferir les seues dades a destinataris aliens a la Mútua. Estos destinataris poden incloure proveïdors de servicis (que de conformitat amb els contractes adjudicats presten servicis entre els quals es trobe el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a en virtut d'una obligació legal

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres, de vosté mateix quan ens facilita les seues dades en la fase precontractual. En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seua qualitat de representant d'empresa, en complimentar el formulari de sol·licitud d'associació.

  En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seua qualitat d'empresari individual, de la Seguretat Social en donar-se vosté d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

  En el cas de persona de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista, empresari individual, les seues dades ens els facilita l'empresa a què representa o per la qual actua. Si vosté és autoritzat RED d'empresa mutualista o autònom adherit a la Mútua, les seues dades ens els facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Candidats a llocs de treball

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Dades d'identificació i contacte, característiques personals, dades acadèmiques i professionals, imatge, detalls de treball i dades de salut (dades psicològiques obtinguts de prova psicotècnica)

 • Com a finalitat principal, per a la gestió de processos de selecció de personal, avaluació d'aspectes personals (elaboració de perfil) i provisió de llocs de treball en què participe. Li informem que FREMAP farà un tractament automatitzat amb la informació que obtinga de la prova psicotècnica que se li faça (perfilat), si vosté presta el seu consentiment per a això, ja que FREMAP necessita obtindre informació que permeta decidir sobre la millor adequació i integració de la persona amb el lloc de treball que desenvolupe. En eixa prova psicotècnica, s'avaluen competències professionals i factors de personalitat que han de veure amb aspectes professionals i/o de capacitació professional (test de mesurament d'aptituds).

  En cap cas, el resultat de la prova psicotècnica que es faça s'utilitzarà per si sola per a descartar-li del procés de selecció en què se li haja inclòs, sent únicament un dels diferents factors a considerar. Per a la seua selecció o descarte com candidat, FREMAP tindrà en compte uns altres factors, com les entrevistes personals fetes, l'experiència prèvia, l'avaluació del període de prova i el resultat dels exàmens que faça. Factors a partir dels quals FREMAP arribarà a la decisió de la seua selecció o descarte per a la vacant oferta (criteris de la decisió o lògica aplicada).

  La decisió sobre la seua selecció o descarte com candidat serà adoptada pel personal encarregat del procés de selecció i mai no serà una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades.

  Addicionalment, per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions amb muigues de seguretat.

 • Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades i mentres l'interessat no exercite el seu dret de supressió

 • El tractament de les seues dades personals per a la gestió de processos de selecció de personal, i provisió de llocs de treball en què participe, és necessari per a l'aplicació de mesures precontractuais (article 6.1.b) Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades).

  En relació amb les categories especials de dades (salut), com són els obtinguts amb la prova psicotècnica que se li faça per a l'avaluació d'aspectes personals, el tractament de les seues dades està supeditat al seu consentiment, pel que estes dades només seran objecte de tractament si vosté presta expressament el seu consentiment per a això (article 9.1 a) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en relació amb l'article 22.4 del citat Reglament).

  Les dades personals recollits per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions, estan legitimats en interessos legítims de FREMAP, com és garantir la seguretat de les persones béns i instal·lacions (article 6.1. f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades): Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 • Vostè té obligació de facilitar-nos les seues dades si vol participar en el procés de selecció per a ocupar un lloc vacant en l'entitat, ja que els mateixos resulten necessaris per a la gestió de la seua candidatura i desenvolupament del procés de selecció en què participe. Si vostè no facilita les seues dades, no podrem gestionar la seua participació en processos de selecció.

 • Les seues dades no seran cedits a tercers, excepte a les companyies de transporte, agències de viatge i establiments hotelers, per a viatges que faça durant el desenvolupament dels processos de selecció en què participe i resulte necessari.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret a oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament. Té vosté la possibilitat expressar la seua opinió, impugnar la decisió i sol·licitar la intervenció d'una persona en el procés per a revisar la decisió presa.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan entrega a FREMAP el seu currículum vitae, quan remet la seua candidatura a través de la pàgina web o posteriorment quan facilita les seues dades en l'entrevista de selecció, proves psicotècniques, dinàmiques de grup o exàmens que es facen i, de les empreses de treball o borses de treball en què estiga subscrit.

Treballadors externs i Estudiants en pràctiques

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Dades d'identificació i contacte, característiques personals, dades acadèmiques i professionals, detalls de treball, imatge i dades econòmiques, financers i d'assegurances.

 • Les seues dades personals són tractats per a la gestió de les pràctiques que es facen o la gestió dels servicis que es presten en l'entitat.

 • Les seues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a atendre si escau, les responsabilitats que pogueren derivar d'eixa finalitat i tractament de dades.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades en resultar necessaris per a l'execució d'un contracte i el compliment d'obligacions legals (article 6.1 b) i c) Reglament 2016/679 General de Protecció de dades).

 • Vostè té obligació de facilitar-nos les seues dades per poder gestionar les pràctiques formatives o la prestació de servicis i acomplir la relació contractual o de col·laboració.

 • Les seues dades personals es comuniquen al centre educatiu a què vosté pertanga o a l'empresa amb la qual vosté tinga relació laboral o mercantil.

  Així mateix, les seues dades podran ser comunicats a l'autoritat laboral quan ens els requerisquen en compliment d'obligacions imposades a la Mútua.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Si vostè és estudiant en pràctiques, les seues dades ens els facilita el centre educatiu a què pertanga.

  Si vostè és un treballador extern que presta servicis a FREMAP, les seues dades ens els facilita l'empresa amb què vosté tinga una relació laboral o mercantil, proveïdora de servicis a FREMAP.

Òrgans de govern i participació

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats per a la gestió dels Òrgans de govern i participació són dades d'identificació (nom, cognoms, DNI/NIE), dades de contacte (domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals) i dades professionals.

 • Les seues dades es tracten per a la gestió administrativa dels Òrgans de govern i administració de la Mútua.

 • Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a què es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguen presentar en un futur.

  Si més no, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP puga dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • La nostra legitimació per a tractar les seues dades es basa en el compliment d'obligacions legals atribuïdes a la Mútua, previst en l'article 6.1 c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

 • Vostè té obligació de facilitar les seues dades per ser necessaris per a la gestió administrativa dels Òrgans de govern i administració de la Mútua. En un altre cas, no podria tindre lloc la seua participació els Òrgans de govern i participació de la Mútua.

 • El tractament de dades personals també es du a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeta, podrem transferir les seues dades a destinataris aliens a la Mútua. Estos destinataris poden incloure proveïdors de servicis (que de conformitat amb els contractes adjudicats presten servicis entre els quals es trobe el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a causa en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Les seues dades ens els facilita vosté mateix quan sol·licita formar part d'un Òrgan de govern i participació de la Mútua.

Activitats Institucionals, Jornades i Esdeveniments

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.eso mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • En el desenvolupament de la seua activitat, FREMAP organitza esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes en què es prenen i registren les dades d'identificació (nom/DNI/NIE), així com dades biomètriques (imatge i veu) dels participants, i l'empresa a què pertanyen o a què representen.

  Així mateix, pot procedir-se a la captura i enregistrament d'imatges i veu de les persones que participen en els indicats esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes.

 • Les dades recollits dels participants en esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes organitzades per FREMAP s'utilitzaran per al control dels participants en els mateixos i per a donar a conéixer les activitats que desenvolupa FREMAP, a través de documentació institucional, aplicacions web i xàrcies socials, així com, si escau, justificar el desenvolupament d'estes accions davant organismes oficials o tercers que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

 • Les dades personals dels participants en esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes que celebre la Mútua en el desenvolupament de la seua activitat es conservaran durant el temps necessari per a la seua difusió en documentació institucional, aplicacions web i xàrcies socials i durant el termini de cinc anys a comptar des de la seua terminació o mentres no prescriguen les accions que pogueren exercitar-se per a exigir responsabilitat a la Mútua.

 • La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, pel que només es procedirà al tractament de les seues dades si expressament vosté ha manifestat que consent el mateix.

 • Vosté no té obligació de facilitar les seues dades. La participació en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes que organitze FREMAP per a donar a conéixer la seua activitat és voluntària.

  Si vosté no facilita les seues dades i consent expressament el tractament, no podrà participar en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes per a evitar que puga ser gravada la seua imatge o veu.

 • Les dades es difondran, si escau, a través de documentació institucional, aplicacions web i xàrcies socials pel que es comunicaran a terceres persones interessades en les activitats de FREMAP, així com a aquells destinataris que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés:Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades:Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: : Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: : En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació:Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan s'inscriu, o participa en els nostres esdeveniments, jornades, cursos o seminaris, webinar i entrevistes.

Gestió de reclamacions

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació, tractarem les seues dades d'identificació i contacte, nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma i dades relacionades amb la queixa o reclamació que formula.

 • Les seues dades personals s'utilitzaran per a atendre i gestionar adequadament la seua queixa o reclamació.

 • Si la seua queixa o reclamació està relacionada amb la nostra col·laboració amb l'acció protectora de la Seguretat Social els conservarem mentres li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seua condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social i si més no, durant els terminis de prescripció de les accions que pogueren derivar-se contra la Mútua.

 • Si vostè és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials o administratius, estem legitimats perquè ens el permet l'article 9.2.b) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social i estem legitimats per a tractar el reste de les seues dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'este Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

 • Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seues dades en presentar la seua queixa o reclamació perquè la seua negativa a facilitar-los impedix que vam podar tramitar la seua queixa o reclamació.

 • Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social per al control el correcte funcionament de la nostra col·laboració amb estos Organismes, en compliment de la normativa de Seguretat Social el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i formula la seua queixa o reclamació.

Gestió Telemàtica

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid).

  El Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Les seues dades d'identificació (nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport, firma electrònica, número d'afiliació a la Seguretat Social), dades de contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), característiques personals (data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat), dades professionals i detalls de treball.

 • Per a la gestió i control de les comunicacions rebudes, de les sol·licituds d'accés i ús d'aplicacions web propietat de FREMAP que es facen i per a la resolució d'incidències tècniques que puguen produir-se.

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua comunicació o sol·licitud, o per a resoldre la incidència advertida i, si més no, durant el termini necessari per a atendre els processos de reclamació que es pogueren presentar-se contra l'entitat.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) i f) i article 9.2 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l'àmbit de l'atenció dels drets dels interessats, d'acord amb el que preveu els articles 12 a 22 del citat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, el seu tractament és necessari per a atendre interessos legítims mutus de les parts, com és l'interés de FREMAP de proporcionar un servici telemàtic ràpid i senzill a usuaris interessats i l'interés de l'Usuari de fer comunicacions ràpides i segures o accedir a servicis voluntaris i gratuïts proporcionats per FREMAP.

 • Vosté té obligació de facilitar les seues dades, ja que en un altre cas no podria atendre's la comunicació que ens dirigisca ni la sol·licitud d'accés a les aplicacions propietat de FREMAP que faça, com tampoc no resoldre's les incidències tècniques produïdes.

 • No es comunicaran dades a tercers excepte en aquells casos en què siga necessari per a acomplir una obligació legal. Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, excepte obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir estos drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acredite la teua identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre esta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Només es tractaran les dades que vosté mateix ens haja facilitat en les comunicacions dirigides o en els formularis complimentats.

Seguretat i Videovigilància

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seua imatge o recollim les seues dades en la recepció o en el control d'accés, seran tractats la dada de la seua imatge, nom, cognoms, DNI i organització o empresa a què pertany.

  Si vostè Accedix a internet mitjançant la connexió Wi-Fi que FREMAP proporciona, seran tractats la dada del seu número de telèfon el correu electrònic i l'adreça IP.

 • Per a garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la videovigilància i el control de visites.

  Per a identificar els accessos fets a la xàrcia Wi-Fi, en cas que es tinga coneixement d'un ús fraudulent de la mateixa.

 • En el cas de captura i enregistrament de les seues imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes després de seu captura mitjançant esborrat de la imatge, excepte enregistraments relacionades amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen en un mes des de la recollida.

  En el cas de les dades d'accés a la xàrcia Wi-Fi, les dades s'eliminaran 90 dies després de seu captura, termini que s'estima necessari per a detectar possibles irregularitats.

 • La nostra legitimació per a tractar les dades identificatives es basa en el nostre interés legítim previst en l'article 6.1.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre este interés no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

  La nostra legitimació per a tractar les dades identificatives es basa en el consentiment lliurement prestat per l'interessat que desitge fer ús de la xàrcia Wi-Fi que se li facilita, article 6.1.a) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

 • Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seues dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions. La negativa a facilitar-los impedix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

  Així mateix, si vostè desitja fer ús de la xàrcia Wi-Fi que se li facilita, ha d'identificar-se, per tal de poder registrar el seu accés per motius de seguretat.

 • A les Forces i Cossos de Seguretat i als Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament:Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seua imatge o recollits les seues dades en la recepció o el control d'accés.

  De vostè mateix quan accedix a la xàrcia Wi-Fi de FREMAP a través del seu dispositiu.

Drets de l'interessat

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).
  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat.

  Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seues dades d'identificació (nom i cognoms) i contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades d'identificació i contacte de les persones que es relacionen en la sol·licitud d'exercici de drets que este.

 • Per a atendre el dret de protecció de dades personals per vosté exercitat. D'acord amb això, es procedirà a registrar i tramitar la seua sol·licitud, fent les comunicacions que procedisquen segons la forma de contacte informada.

  Addicionalment, en cas necessari, les seues dades seran tractats per poder acreditar davant l'Autoritat de Control l'atenció del dret exercitat.

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud i si més no durant el termini necessari per a atendre els processos de reclamació que es pogueren presentar-se contra l'entitat.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l'àmbit de l'atenció dels drets dels interessats, d'acord amb el que preveu els articles 12 a 22 del citat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • Vosté té obligació de facilitar les seues dades, ja que en un altre cas no podria atendre's el dret exercitat.

 • No es comunicaran dades a tercers excepte en aquells casos en què siga necessari per a acomplir una obligació legal. En este sentit les seues dades podran cedir-se a l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a l'Òrgan de Direcció i Tutela de la Mútua, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, als seus Òrgans dependents, a Jutjats i Tribunals a requeriment o en defensa de processos judicials o administratius, Forces i Cossos de Seguretat en cas infraccions civils, penals o administratives (article 6.1.c) i f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, excepte obligació legal.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir estos drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acredite la teua identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre esta figura.

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vosté mateix quan ens sol·licita per escrit l'exercici d'un dret de protecció de dades personals (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Gestió de Bretxes de seguretat

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats per a la gestió de la incidència de seguretat que es detecte seran dades d'identificació, nom, cognoms, DNI/NIE, dades de contacte, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals i dades professionals o de treball com lloc de treball o càrrec que ocupa en l'empresa.

 • Per a gestionar les violacions de seguretat que es puguen produir en l'entitat.

 • Les seues dades es conservaran durant el temps necessari per a la gestió de la incidència detectada i si més no, durant els terminis de prescripció de les accions que pogueren derivar-se contra la Mútua.

 • Perquè el tractament és necessari per a atendre obligacions legals de la Mútua (article 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

 • Vostè té l'obligació de facilitar la informació que es requerisca per a la resolució de la incidència ja que d'altra manera no podria resoldre's adequadament i acomplir les obligacions legals imposades a la Mútua.

 • Les seues dades podran ser comunicats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en compliment d'obligacions legalment atribuïdes per la normativa de Protecció de Dades i, en cas que la incidència de seguretat haguera pogut comportar un alt risc per a drets i llibertats de tercers, la incidència i la informació relativa a la mateixa serà notificada als interessats.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i firma del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix, de la seua empresa o entitat per a què treballe o amb què col·labore i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Canal de Comunicació i Denuncia

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seues dades d'identificació (nom i cognoms) i contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades d'identificació i contacte de les persones que es relacionen en la denuncia i els detalls de treball que s'esmenten.

 • Per a gestionar les denuncies rebudes dels possibles riscos o incompliments del Catàleg de Conductes Prohibides de FREMAP, en el marc del Pla de Prevenció d'Imputacions Delictives implementat per FREMAP. D'acord amb això, les seues dades es tractaran per a tramitar les comunicacions i denuncies que es reben en el Canal de Comunicació i Denuncia i aperturar si escau, el corresponent expediente d'investigació.

 • Les dades es conservaran en el sistema de Canal de Comunicació i Denuncia únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. Si més no, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades es procedirà a la seua supressió del sistema de Canal de Comunicació i Denuncia. Si anara necessari la seua conservació per a continuar amb la investigació o per a determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es Pàgina 2 de 3 pogueren presentar contra l'entitat, es tractaran en un entorn diferent pel Comité de Compliment Normatiu, òrgan a què competix la investigació.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en l'àmbit de la prevenció penal, d'acord amb el que preveu l'art. 31 bis de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, després de reforma operada per L'1/2015.

 • El coneixement de les seues dades personals facilita la investigació dels fets denunciats, no obstant això vosté no té obligació de facilitar les seues dades.

 • No es comunicaran dades a tercers excepte en aquells casos en què siga necessari per a acomplir una obligació legal. En este sentit les seues dades podran cedir-se a l'Òrgan de Direcció i Tutela de la Mútua, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, als seus Òrgans dependents, a Jutjats i Tribunals a requeriment o en defensa de processos judicials o administratius i a Forces i Cossos de Seguretat en cas infraccions civils, penals o administratives (article 6.1.c) i f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, excepte obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir estos drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acredite la teua identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre esta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vosté mateix quan ens els comunica en remetre la denuncia. També poden procedir de la denuncia formulada per tercers quan se li esmente expressament.

Prevenció i Control SARS-CoV-2

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seua privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seues dades d'identificació (nom i cognoms) i les seues dades de salut (temperatura corporal, malalties o trastorns que puguen ser símptomes d'infecció per SARS-CoV-2 i resultats serològics o de proves que se li prescriguen o aporte i permeten determinar si s'ha contret la malaltia i s'està en període de contagiositat).

 • Per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2, d'acord amb les recomanacions de les Autoritats Sanitàries; Protecció de la salut de les persones que desenvolupen les seues funcions o presten servicis al centre; I compliment d'obligacions de Prevenció de Riscos Laborals.

 • Les dades recollits es registraran en la Historia clínica i es conservaran de manera indefinida en la mateixa, tenint en compte la finalitat assistencial de la Historia.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'interessos generals de salut pública, en relació amb l'article 9.2 h) del citat Reglament.

  En cas que vosté preste servicis en la Mútua, el tractament és necessari per al compliment d'obligacions relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors, estant legitimat el tractament de les seues dades en els articles 6.1 c) i 9.2 b) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals.

 • El coneixement de seu estat de salut és necessari per a adoptar les mesures oportunes de prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2, pel que vosté ha de facilitar la informació que permeta conéixer la seua situació clínica, col·laborant a la prevenció i control de la pandèmia.

 • No es comunicaran dades a tercers excepte en aquells casos en què siga necessari per a acomplir una obligació legal. En este sentit les seues dades podran cedir-se als Servicis Públics de Salut i a les Autoritats sanitàries i Servicis amb responsabilitats en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

  No es faran transferències internacionals de dades personals, excepte obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir estos drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acredite la teua identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre esta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seua legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vosté mateix quan ens els comunica telefònicament o en personar-se en un centre de FREMAP.

Vacunació COVID-19

 • El Responsable del Tractament de les seues dades és el Ministeri de Sanitat (www.mscbs.go.es). FREMAP Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID), tractarà les seues dades com Encarregat de Tractament.

  Si desitja contactar amb la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP pot fer-ho a través de la bústia dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seues dades d'identificació (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades de salut (acte i data de vacunació i possibles reacciones adverses després de l'acte de vacunació).

 • Les seues dades seran tractats per compte del Responsable (Ministeri de Sanitat) per poder injectar-li el fàrmac contra la COVID-19, col·laborant amb els Servicis Públics de Salut en la campanya de vacunació contra el Coronavirus a Espanya. D'acord amb això, les seues dades es tractaran per a verificar que vosté és un treballador d'empresa associada a la Mútua o un treballador autònom adherit i poder fer l'acte de vacunació, així com el seguiment de possibles reacciones adverses, registrant estes circumstàncies per a la seua posterior comunicació a les Autoritats Sanitàries competents.

 • Les seues dades es conservaran durant el temps imprescindible per a dur a terme l'assistència sanitària encomanada a la Mútua per les Autoritats Sanitàries, i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades.

 • Estem legitimats per a tractar les seues dades personals per resultar necessari per al compliment d'una missió feta en interés públic essencial, en l'àmbit de la Salut Pública (article 6.1 c) i article 9.2 g) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals), tenint en compte la situació de pandèmia travessada, i ser l'objectiu general de la Vacunació COVID-19 a Espanya reduir la morbiditat i la mortalitat causada per esta malaltia, protegint als grups més vulnerables mitjançant la Vacunació enfront de COVID-19.

 • La vacunació és voluntària, vosté no té obligació de facilitar les seues dades. Si vosté no facilita les seues dades no podem verificar si pertany al col·lectiu protegit per FREMAP i procedir a fer l'acte de la vacunació contra la COVID-19.

 • Les seues dades es comunicaran a les Conselleries de Salut Autonòmiques, dependents del Ministeri de Sanitat, registrant en el sistema informàtic habilitat per les Conselleries la informació relativa a l'acte de la vacunació i, si escau, a reacciones adverses greus que vosté comunique. No es faran altres comunicacions de dades personals, com tampoc transferències internacionals, excepte obligació legal.

 • Els drets de Protecció de Dades han d'exercir-se davant el davant el Responsable del Tractament, que és el Ministeri de Sanitat, òrgan competent per a recollir les dades fins la finalització de la crisi sanitària. Pot adreçar-se al Ministeri de Sanitat per a exercir els següents drets:

  • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seues dades en cas que siguen inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seues dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte de tractament.
  • Dret de limitació del tractament:Dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades, si impugna la seua exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir estos drets, complimentat el formulari que el Ministeri de Sanitat té publicat a la seua pàgina Web

  O, bé pot sol·licitar-ho presencialment, a través d'oficines d'atenció presencial del Ministeri de Sanitat

  A més, té dret:

  • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vosté mateix, en facilitar-nos en els nostres centres, a més es recullen dades de l'empresa ocupadora associada a FREMAP o assessoria que preste servicis a l'empresa del treballador o autònom adherit, i del TGSS i altres Organismes de Seguretat Social, quan subministren a la Mútua les dades personals necessàries per al compliment de les obligacions legals atribuïdes.

Canal de Prevenció


Pacte Digital per a la protecció de les persones

Imatge decorativa, arxivadors FREMAP  

El PACTE DIGITAL PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES promou la privacitat com un actiu per a organitzacions públiques i privades.

Entre els principis que es recullen, es troba impulsar la transparència perquè els ciutadans coneguen quines dades s'estan recollint i per a què s'usen, promoure la igualtat de gènere i la protecció de la infància i les persones en situació de vulnerabilitat, o garantir que les tecnologies eviten perpetuar biaixos o augmentar les desigualtats existents, evitant la discriminació algorítmica per raó de raça, procedència, creença, religió o sexe, entre d'altres.

FREMAP ha subscrit l'adhesió al PACTE DIGITAL, comprometent-se a implantar els principis i recomen-dacions recollides en el mateix, així com a difondre entre el seu personal treballador i les persones usuàries el Canal prioritari per a sol·licitar l'eliminació urgent de continguts sexuals i violents a internet , així com uns altres recursos i ferramentes per a ajudar en conscienciar sobre el valor de la privacitat i la importància del tractament de les dades personals.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.

​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​