Transparència

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, sede social FREMAP

Informació Institucional i Organitzativa

Retribucions Altes Càrrecs

Òrgans de govern i representació

Els membres dels òrgans de govern i participació de la Mútua o els seus representants, no perceben retribucions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. De conformitat amb el que estableix l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, l'any 2019 podran rebre les següents compensacions per la seua assistència a cada reunió dels indicats òrgans:

  • Junta Directiva: 851,57 €.
  • Comissió de Prestacions Especials: 707,85 €.
  • Comissió de Control i Seguiment: 576,58 €.

Director Gerent

Retribucions Exercici 2019, de conformitat amb el que preveu l'article 88, apartats 3 i 4, del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'Ordre Comunicada de 2 de gener de 2015, per la qual s'aprova la classificació de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

  • Retribució bàsica: 108.851,05 €.
  • Complement de lloc: 65.310,63 €.
  • Variable, màxim que poguera percebre en funció dels objectius establits per la JD: 43.540,44 €.

*Retribucions pendents de l'incremente que poguera correspondre per l'aprovació definitiva de les normes sobre massa salarial en el sector públic per al 2019

Normativa d'Aplicació

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

Dret d'Informació

FREMAP posa a disposició dels usuaris una bústia on indicar qualsevol pregunta o suggeriment que sorgisca. Contacteu amb FREMAP per a indicar suggeriments a través de la nostra bústia

Llei de Transparència

La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bona govern entra en vigor l'11 de desembre del 2014. Esta llei aplica a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social . Més informació sobre la Llei de Transparència. en format pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.