Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Prestació Econòmica per a l'Atenció de Menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Imatge decorativa, mà de beu

És una prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu afectat per càncer o una altra greu malaltia. El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que patixen els interessats en haver de reduir la seua jornada, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent als fills o menors a càrrec seu, durant el temps de la seua hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Beneficiaris

Seran beneficiaris els treballadors per compte alié o per compte propi i assimilats, qualsevol que anara el seu sexe, sempre que:

  • Reduïsquen la seua jornada de treball en, almenys, un 50% de la seua durada.
  • Es troben afiliats i en alta en algun règim del Sistema de la Seguretat Social.
  • Acrediten el període de cotització exigit en cada cas.
  • Es troben al corrent en el pagament de les quotes.

Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tingueren dret al subsidi, només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells.

Prestació econòmica

La prestació consistix en un subsidi, de merite diari, equivalent al 100% de la Base Reguladora (BR) que estiga establida per a la prestació d'Incapacitat Temporal (IT) derivada de Contingències Professionals o, si escau, la derivada de Contingències Comunes, quan no s'haja optat per la cobertura de les Contingències Professionals i en proporció a la reducció que experimente la jornada de treball.

​​​