Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Malaltia Comuna i Accident no Laboral

Imatge decorativa, xic amb crosses

La Llei General de Seguretat Social faculta a les mútues per a cobrir les prestacions econòmiques d'incapacitat temporal derivades de Malaltia Comuna i Accident no Laboral.

Principals característiques

 • No suposa cost addicional algun p​ara l'empresa.
 • Es fa mitjançant serveis mèdics propis.
 • Col·laborem en el seguiment i control de la Malaltia Comuna i Accident no Laboral promovent una millor i més ràpida cura.
 • S'anticiparà als treballadors en incapacitat temporal la realització de proves mèdiques i tractaments quan així l'autoritze el Servici Públic de Salut, amb el consentiment informat del pacient.
 • FREMAP està legitimada per a promoure la iniciació del procediment d'Incapacitat Permanent, sense necessitat d'esgotar el període de 545 dies.

El nostre Objectiu

L'objectiu de FREMAP és col·laborar amb la Seguretat Social en el seguiment metge i diagnòstic ràpid, fent proves i/o exploracions complementàries perquè el tractament mèdic s'aplique immediatament i facilite la ràpida reincorporació al seu lloc de treball en condicions de plena aptitud.

Com ho fem

 • Recepcionar la baixa en el menor temps possible.
 • Reconeixement del dret a la prestació.
 • Contactar immediatament amb el treballador.
 • Citar amb promptitud en cas que les malalties del treballador el permeten.
 • Seguiment metge, fent exploracions i proves complementàries.

El servei mèdic de FREMAP, en sessió clínica valorarà:

  • Realització de proves / tractaments: es procedirà a la seua realització prèvia autorització del metge del Servici Públic de Salut i consentiment informat del pacient. Els resultats d'estes proves i tractaments es posaran a disposició del facultatiu del Servici Públic de Salut que assistisca al treballador.
  • Propostes d'Alta i Incapacitat: La Llei 35/2014 de 26 de desembre, faculta als nostres serveis mèdics per a formular propostes d'alta i/o incapacitat permanent a la Inspecció Mèdica que simultàniament són comunicades al treballador i a l'Institut Nacional de la Seguretat Social perquè en prengueu coneixement.
  • Així mateix la Llei preveu, que quan la Inspecció Mèdica del Servici Públic de Salut haguera desestimat la proposta d'alta formulada per la Mútua o bé no conteste a la mateixa en la forma i termini establits, esta podrà sol·licitar l'emissió de la part d'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Prestacions Econòmiques

Segons el règim a què pertanga el treballador:

Règim General de la Seguretat Social – Treballador per compte alié amb relació laboral vigent
Dies de baixa Import de la prestació Responsable de la prestació
Dies 1 a 3 No hi ha prestació
Dies 4 a 15 60% de la base reguladora Empresa
Dies 16 a 20 60% de la base reguladora Mútua
Del dia 21 fins final prestació 75% de la base reguladora Mútua
Sistema Especial per a Empleats de la Llar
Dies de baixa Import de la prestació Responsable del Pagament
Dies 1 a 3 No hi ha prestació
Dies 4 a 8 60% de la base reguladora Ocupador
Dies 9 a 20 60% de la base reguladora Mútua
Del dia 21 fins final prestació 75% de la base reguladora Mútua
Règim General de Treballadors Autònoms – Treballador per compte alié
Dies de baixa Import de la prestació Responsable del Pagament
Dies 1 a 3 No hi ha prestació
Dies 4 a 20 60% de la base reguladora Mútua
Del dia 21 fins final prestació 75% de la base reguladora Mútua
 • Abonament de les despeses de desplaçament ocasionats per acudir als serveis mèdics de FREMAP

GESTIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL

​​​​​​​​​​​