Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural

Imatge decorativa, dona embarassada

Existix risc quan les condicions d'un lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus o, en el suposat de lactància, del fill menor de 9 mesos. Estes condicions comporten la impossibilitat per a continuar en el lloc de treball, sent l'empresa la que posa de manifest l'existència del risc específic d'exposició a través de l'avaluació de riscos del lloc. No es tracta d'un procés automatitzat, sinó que es precisa un estudi individual de cada cas.

Beneficiàries

Seran beneficiàries les treballadores per compte alié i per compte propi, incloses les que desenvolupen el seu treball a temps parcial, que es troben afiliades i en alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'inicie la suspensió del contracte de treball per Risc Durant l'Embaràs o la Lactància Natural.

Passos a seguir

  • La treballadora ha de comunicar a l'empresari la seua situació d'embaràs o lactància natural, per a la qual cosa haurà de sol·licitar al Servici Públic de Salut un informe mèdic en què es manifeste la seua situació de dona embarassada i data probable del partisc.
  • L'empresari haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries per a evitar que el risc existisca. Si açò no anara possible, l'empresa, haurà de canviar de lloc de treball a la treballadora (esta solució comporta una bonificació del 50% de la cotització empresarial per contingències comunes de les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball).
  • Quan l'adaptació no resultara possible o, malgrat tal adaptació, les condicions del lloc de treball pogueren influir negativament en la salut de la treballadora embarassada, del fetus o del fill lactant, la treballadora haurà de sol·licitar a FREMAP el certificat de risc d'embaràs, que justifica la necessitat del canvi de lloc de treball.
  • L'empresa haurà de canviar a la treballadora de lloc de treball, destinant-la a un compatible amb la seua situació d'embaràs o lactància. De no resultar això possible, procedirà la suspensió de la relació laboral i la interessada sol·licitarà a FREMAP el reconeixement de la prestació econòmica.

No hem de confondre les situacions de Risc Durant l'Embaràs o Lactància Natural amb uns altres suposats en què la impossibilitat per a fer el treball per part de la interessada, provinga de circumstàncies alienes al seu treball o de malalties que precisen un tractament mèdic, en eixe cas la prestació que li correspondria seria la d'Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna.

Prestació econòmica

Correspon al 100% de la Base Reguladora de contingències professionals. El dret al subsidi naix el mateix dia en què s'inicia la suspensió de contracte. La prestació de risc, finalitzarà:

  • El dia anterior a aquell en què s'inicie el descans per maternitat.
  • Si s'escau la incorporació al lloc.
  • El dia anterior a complir el fill 9 mesos (lactància natural).
  • Quan s'extingix el contracte de treball.
​​​