Farmacioles

Contingut de la pàgina

FREMAP, dins de la cobertura per contingència professional, facilita als seus mutualistes farmacioles de paret o maletins amb material sanitari de farmàcia, per a l'atenció de les primeres cures d'urgència i lesions menors, en el propi centre de treball.

El contingut d'estes farmacioles es limitarà al que estableix l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, embenes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants rebutjables.

També et facilitem les reposicions del material de la farmaciola tant per utilització com per caducitat.

Tant les farmacioles com les reposicions de material, pots sol·licitar-les a través de: