Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Què són les Mútues?

 • Són Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social les associacions privades d'empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i inscripció en el Registre especial dependent d'este, que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela del mateix, sense finalitat de lucre i assumint la seues associades responsabilitat mancomunada en els suposats i amb l'abast establits en esta llei.

  Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, una vegada constituïdes, adquirixen personalitat jurídica i capacitat d'actuar per al compliment dels seus fins. L'àmbit d'actuació de les mateixes s'estén a tot el territori de l'Estat.

 • És objecte de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social el desenvolupament, mitjançant la col·laboració amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, de les següents activitats de la Seguretat Social:

  • La gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l'acció protectora.
  • La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • La gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • La gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms.
  • La gestió de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.
​​