Servicis que presten les Mútues

Contingut de la pàgina

Els servicis que presten les MÚTUES Col·laboradores amb la Seguretat Social són:

  • La gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l'acció protectora.
  • La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • La gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • La gestió de les prestacions econòmiques per cessació en l'activitat dels treballadors autònoms.
  • La gestió de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.
Servicis que presten les mútues