Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Equip FREMAP

FREMAP té una plantilla d'aproximadament 4.000 empleats que presten els seus servicis en més de 200 centres distribuïts per tot el país.

Equip FREMAP

Com reflex dels principis recollits en la Cultura d'Empresa, en el Codi de Conducta i en les polítiques de Recursos Humans impulsades estratègicament per l'Entitat, el perfil dels empleats de FREMAP està caracteritzat pels següents trets:

 • Professionalitat: Fruit de la formació, de l'experiència i del desenvolupament professional contemplats en les polítiques de gestió de Recursos Humans.
 • Atenció Integral: Promoguda des de la col·laboració i la comunicació entre les diferents àrees implicades en la prestació del servici (Àrea de Prevenció, Àrea Sanitària i Àrea de Gestió) amb l'objectiu aconseguir una atenció personalitzada i coordinada cap els pacients, les empreses mutualista i els col·laboradors.
 • Vocació de servici: Conscients de la sensibilitat i de l'atenció amb què s'ha d'emprendre la prestació d'un servici excel·lent.

Convençuda que el compromís dels seus empleats amb eixos valors constituïx la base del seu lideratge, FREMAP procura un entorn que accentue el sentiment de pertinença a través de les condicions laborals, de l'atenció de la salut laboral i d'actuacions que afavorixen el desenvolupament professional i personal.

Selecció i acollida

Amb la finalitat de comptar amb els millors professionals, la incorporació de nous empleats a FREMAP es du a terme seguint els criteris de transparència, objectivitat i el comence d'igualtat d'oportunitats. Una vegada en l'equip, cuidem la seua integració amb formació, informació i proximitat.

FREMAP disposa d'un formulari en línia a través del qual els candidats poden introduir el seu Curriculum Vitae, i participar en els processos de selecció que s'organitzen.

Estabilitat en el treball

FREMAP promou la contractació amb vocació de permanència, garantint un marc laboral estable que facilita el desenvolupament personal i professional.

Formació

Els empleats de FREMAP participen de la seua política de formació contínua, d'acord amb les seues necessitats, els objectius de l'empresa i la busca permanent del desenvolupament de les seues aptituds.

Desenvolupament professional

FREMAP propícia per als seus empleats una cultura de creixement professional i d'assumpció gradual de responsabilitats associades al lloc de treball:

 • Els llocs de responsabilitat es nodrixen de la promoció interna dels professionals de FREMAP.
 • Els llocs de gestió passen per diverses etapes associades a l'evolució en coneixements, experiència i habilitats dels professionals.
 • El Col·lectiu Sanitari de FREMAP té el reconeixement de la seua professionalitat i del seu desenvolupament a través de les Carreres Professionals.

Participació dels empleats en la gestió de l'Entitat

FREMAP promou la presència dels seus empleats en les comissions i en els grups de treball que es constituïxen com mitjà per a la millora de la gestió de l'entitat, integrant en les seues actuacions les idees i les iniciatives d'aquells.

Així mateix es preocupa per disposar dels millors canals per a propiciar que les comunicacions i els intercanvis d'informació siguen fluïts en tota l'Organització.

Dimensió social

 • FREMAP potencia el done suport a les persones incapacitades, procurant la seua readaptació física i la seua reinserció laboral, comprometent-se, a més a atorgar-los preferència en el treball de l'Entitat i a facilitar l'accessibilitat a les seues instal·lacions.
 • FREMAP fomenta la igualtat d'oportunitats i la diversitat, rebutjant qualsevol discriminació per motius de nacionalitat, sexe, raça, religió o factors de tipus social, econòmic, ideològic, polític o sindical.
 • FREMAP millora la qualitat de vida dels seus empleats, adoptant polítiques per a conciliar la vida familiar i professional.
 • FREMAP cuida la salut dels seus empleats, prevenint els riscos laborals com a part de la gestió integral de l'empresa i procurant un entorn de treball segur i saludable.
 • FREMAP es compromet a promoure en tots els empleats un major grau de solidaritat, responsabilitat i participació social a través de la Comissió d'Acció social, de les quals accions impliquen estratègicament a tota l'Entitat en l'atenció de col·lectius desfavorits.
​​​