Gestió Mediambiental

Contingut de la pàgina
Dia de l'Arbre

El respecte a la Naturalesa és un dels principis de la Cultura d'Empresa de FREMAP, que es materialitza en el compliment de la normativa i la millora contínua de la seua gestió ambiental.

Conseqüentment amb això, la Direcció General de FREMAP ha desenvolupat i establit la Política Mediambiental de l'empresa, entenent com a tal el conjunt de directrius i objectius generals que guien les actuacions de la mateixa en relació amb la protecció del Medi Ambient.

 • FREMAP es compromet a complir la normativa vigent i futura prevista i establir un sistema de gestió mediambiental formal que li permeta aconseguir una millora contínua de la seua actuació mediambiental
 • FREMAP es compromet a previndre la contaminació, reduir progressivament, i en la mesura de les seues possibilitats, els residus, a utilitzar racionalment els recursos naturals i energètics, així com a la utilització de productes respectuosos amb el Medi Ambient
 • FREMAP es compromet a promoure en tots els empleats un major grau de sensibilitat, responsabilitat i conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar l'entorn
 • FREMAP es compromet a mantindre un canal de comunicació mediambiental tant interna com externa, amb criteris de transparència, mantenint una relació de cooperació amb les autoritats i un diàleg obert amb parts interessades i públic, a de la qual disposició posa esta política

En el marc d'este compromís, FREMAP establix la seua Política Mediambiental, documentada en el Manual de Gestió Mediambiental i conté els principis bàsics que orienten el desenvolupe ambiental sostenible, compatibilitzant l'eficàcia del servici amb la preservació del medi ambient, prevenint la contaminació, reduint progressivament la generació de residus, utilitzant racionalment els recursos naturals i energètics així com la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient.

Certificació AENOR de Gestió Ambiental

Amb la finalitat de complir i desplegar estos compromisos, s'ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Mediambiental conforme amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 i certificat per AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació.

La certificació assolix totes les activitats i tots els centres de FREMAP (administratius, ambulatoris i hospitalaris) en tot el territori nacional.

La Norma UNE-EN ISO 14001:2004 especifica els requisits d'un sistema de gestió ambiental permetent a les organitzacions, desenvolupar una política ambiental, establir objectius i processos per a assolir els compromisos de la política, prendre les accions necessàries per a millorar el seu rendiment i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits de la norma internacional.

El Sistema de Gestió Mediambiental de FREMAP es descriu en un suport documental constituït per un Manual de Gestió Ambiental, deu Procediments específics de Medi Ambient, trenta Instruccions Tècniques i deu Procediments comuns amb el Sistema de Gestió de Qualitat, fet que permet que FREMAP compte amb un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi ambient.

Tots els aspectes mediambientals de FREMAP s'han identificat i avaluat partint d'un conjunt de criteris objectivables que determinen la major o menor rellevància dels mateixos.

El Programa de Gestió Mediambiental de FREMAP concreta els objectius ambientals comuns a tota l'organització per a assegurar el compliment dels compromisos adquirits en els principis de la Política Mediambiental, fent cada centre, un seguiment periòdic dels mateixos.

Compromís amb el desenvolupament sostenible

FREMAP és una empresa adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, adquirint un triple compromís en matèria mediambiental:

 • L'aplicació d'un criteri de precaució pel que fa als problemes mediambientals
 • Adopció d'iniciatives per a promoure una major responsabilitat ambiental
 • Encoratjar el desenvolupament i difusió de tecnologies innòcues per al Medi Ambient

La política mediambiental de FREMAP es basa en un firme compromís de respecte i desenvolupament del Medi Ambient que inclou iniciatives com:

 • Avaluació i control dels aspectes mediambientals
 • Establiment i seguiment d'Indicadors i Objectius mediambientals
 • Formació i sensibilització mediambiental
 • Criteris mediambientals i d'eficiència energètica per a contractació
 • Canals de comunicació mediambiental
 • Actuacions tècniques d'eficiència energètica
 • Bones pràctiques mediambientals:
  • Certificació FSC en paper responsable
  • Compres medioambietalmente responsables
  • Segregació i gestió de tots els residus generats, sanitaris, perillosos i domèstics
  • Acord amb Ambilamp per a gestió de llums, fluorescents i lluminàries
  • Acord amb Ecopiles per a gestió de piles i bateries.