Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Responsabilitat Social Empresarial

El compromís de FREMAP respecte a la sostenibilitat es recull en el nostre Document Cultura d'Empresa de FREMAP i es projecta cap el futur en el Pla Estratègic de FREMAP 2022-2025, contribuint amb la nostra actuació responsable al progrés de la societat, basant-nos en la Responsabilitat i l'Acció social compromesa.

FREMAP entén la Responsabilitat Social com el seu compromís voluntari i responsable, més enllà de les seues obligacions legals, que integrant en la seua gestió les expectatives dels seus grups d'interés, contribuïx a la millora de la salut, al desenvolupament sostenible i al benestar de la societat.

Política de Responsabilitat Social

FREMAP està compromesa, d'acord amb el seu Propòsit, Missió, Visió i Valors a mantindre i millorar la gestió de la seua Responsabilitat Social dins del marc legislatiu vigent.

La Política de Responsabilitat Social té per objecte establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per al desenvolupament de la seua estratègia en esta matèria, permetent-li millorar seu desenvolupe econòmic, social i ambiental, contribuint al progrés de la societat basant-se en criteris ètics, i donant resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interés.

PRINCIPIS DE LA POLÍTICA

En la seua Política de Responsabilitat Social FREMAP es compromet a:

 • Complir, fer complir i difondre la legislació nacional i internacional, assumint el respecte als drets reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans i als Principis del Pacte Mundial.
 • Gestió empresarial transparent, ètica i responsable, amb criteris d'eficàcia i eficiència, compatibilitzant la seua activitat amb l'exercici de la seua responsabilitat social.
 • Garantir als seus empleats un entorn de treball segur i saludable. Respectar la igualtat d'oportunitats, la seua privacitat, la seua llibertat d'opinió, una retribució justa i evitar tota forma d'assetjament laboral.
 • Promoure l'estabilitat en el treball, facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, fomentar la formació que afavorisca el desenvolupament personal i professional dels seus empleats, mantenint un bon clima laboral.
 • Promoure la solidaritat i responsabilitat social entre els empleats afavorint el desenvolupament de les seues inquietuds socials i la seua participació en accions de voluntariat.
 • Oferir als seus clients un servici excel·lent que, entés de forma integral, suposa l'assessorament contra els riscos que afecten a la salut i les seues conseqüències, la prestació d'assistència sanitària i la gestió de les prestacions econòmiques.
 • Posar a disposició dels seus clients tots els mitjans humans i tècnics disponibles i garantix la confidencialitat i el respecte a la privacitat de les seues dades, generant cursos per a canalitzar els suggeriments i reclamacions.
 • Potenciar que la gestió dels seus proveïdors siga socialment responsable, establir relacions mútuament beneficioses, respectuoses, honestes i mantindre la deguda confidencialitat i respecte a la privacitat de les seues dades.
 • Mantindre un canal de comunicació i diàleg amb els diferents grups d'interés, amb criteris de transparència i foment de la cooperació.
 • Manteniment d'una actitud respectuosa amb el medi ambient limitant, en la mesura del possible, l'impacte dels riscos derivats de la seua actuació i promovent valors de desenvolupament sostenible en tots els grups d'interés.
 • Donar suport a les persones amb discapacitat procurant la seua readaptació física i la seua reinserció laboral a través dels nostres departaments de Treball Social i Readaptació Professional, així com la concessió d'ajudes de la Reserva d'Assistència Social gestionades a través de la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP.
 • Desenvolupar un sistema de gestió que li permeta aconseguir una millora contínua de la seua responsabilitat social.

GRUPS D'INTERÉS

Grups d'interés FREMAP

Cultura d'Empresa i Codi de Conducta

FREMAP descriu en el Document Cultura d'Empresa en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent, el conjunt de principis compartits pels membres de l'organització, que identifiquen a l'empresa diferenciant-la de les altres i que determinen les relacions tant entre treballador i empresa com entre empresa i societat.

El Codi de Conducta en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent recull les nostres normes d'actuació amb els afectats per l'activitat que desenvolupem i en concret amb els els nostres grups d'interés.

Igualtat a FREMAP

FREMAP disposa del seu Pla d'Igualtat, document en què es reafirma el compromís de l'empresa amb la igualtat i la persona, convençuda que seguix sent el nucli fonamental de la Societat i per tant de l'Empresa, i en què s'establixen mesures concretes per a fer efectiu este compromís.

D'aquesta manera els valors que fins aquella data estaven recollits en el Document de Cultura d'Empresa i els Principis d'Actuació Responsable, compten amb un marc específic de desenvolupament.

Aliances i iniciatives

Pacte Mundial de la ONU

FREMAP esta adherida al Pacte Mundial de la ONU (The Global Compact) des de l'any 2002. Mitjançant esta adhesió, FREMAP es compromet a implantar voluntàriament els deu Principis del Pacte, en què es basa este Pacte Mundial, en les seues activitats, integrant el respecte als drets humans i socials, el respecte al medi ambient i la lluita contra la corrupció, de manera que siguen compatibles els interessos empresarials amb els valors de la societat civil.

Els Principis:

 • Les empreses han de donar suport a i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.
 • Les empreses han d'assegurar-se que els seus treballadors no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
 • Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
 • Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o fet sota coacció.
 • Les empreses han de donar suport a l'eradicació del treball infantil.
 • Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació.
 • Les empreses hauran de mantindre un enfocament preventiu que afavorisca el medi ambient.
 • Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguen una major responsabilitat ambiental.
 • Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 • Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsió i suborn.

Pot consultar el Informe de Progrés de FREMAP Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent en la pàgina del pacte Mundial de la ONU (The Global Compact).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

FREMAP com Entitat adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, donem suport als 17 objteivos de Desenvolupament Sostenible. Per a contribuir a esta agenda global hem identificat els ODS en què la nostra activitat té un impacte directe. D'aquesta manera, el Pla Director de Responsabilitat Social està alineat amb l'Agenda 2030 i l'aconseguisc d'estes fiques globals.

SALUT I BINIESTAR
Salut i Benestar

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.

EDUCACIÓ DE QUALITAT
Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots.

IGUALTAT DE GÈNERE
Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoder a totes les dones i les xiquetes.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Treball decent i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball decent per a tots.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entreu els països.

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Producció i consum responsables

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS
Aliances per a aconseguir els objectius

Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

d

Xàrter per la Diversitat El "Xàrter de Diversitat - ESPANYA" s'emmarca dins de les directives contra la discriminació de la Unió Europea i té com a objectiu fomentar pràctiques de gestió i inclusió de la diversitat en les empreses i institucions espanyoles (de tot tamany i de tots els sectors), així com en entitats públiques (a escala nacional, regional i local), com eix estratègic per al seu major eficàcia i competitivitat. Així mateix, perseguix promoure el desenvolupament d'investigacions i ensenyament d'este coneixement al món acadèmic i promoure l'intercanvie de bones pràctiques entre tots els agents socials.

Empreses per una societat lliure de violència de Gènere

Empreses per una societat lliure de violència de Gènere FREMAP està adherida a la Iniciativa "Empreses per una societat lliure de violència de gènere", fent diferents activitats de sensibilització i contribuint a l'objectiu d'una societat sense violència de gènere.

Acció social

A FREMAP tenim un firme compromís amb la millora de la societat. Fruit d'este compromís és el desenvolupament dels programes d'Acció social en la nostra Entitat amb el propòsit de canalitzar l'esperit social dels nostres empleats i donar suport a les seues inquietuds solidàries.

La missió de nostra Acció social de FREMAP és fomentar la solidaritat mitjançant la realització d'accions voluntàries a favor de persones en situació de dificultat creant per a això un espai de col·laboració en el qual es puguen desenvolupar i exposar les inquietuds socials dels empleats de FREMAP.

Cada dos anys Acció social FREMAP convoca un Concurs de Projectes Solidaris a què els empleats de FREMAP poden presentar projectes de diferents organitzacions sense finalitat de lucre. El 2021 es va celebrar la X edició del Concurs, resultant guanyadors:

 • AFYEDALCU Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent(Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer i altres demències de Conca). Amb seu projecte “PUC SENTIR, PUC VIURE”: Teràpia individualitzada a través dels sentits per a malalts d'Alzheimer o altres demències a través de la instal·lació d'una sala multisensorial (snoezelen).
 • ASPANDLE Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent Associació de pares i protectors de xiquets i adults amb discapacitat de Lepe). Amb seu projecte: Construcció de dos sales d'atenció directa per a tractament o una sala major amb separació intermedia, entre uns 10-12 m2 de superfície en pati annex a la construcció ja existent. Almenys una d'elles amb cambra de Gessell.

L'Acció social a FREMAP té la seua manifestació més pràctica mitjançant les campanyes solidàries. Mitjançant les mateixes, es poden fer, en qualitat de voluntari, accions destinades al progrés i a la millora tant del seu entorn com de països en via de desenvolupament.

Gestió Mediambiental

FREMAP està compromesa, d'acord amb el seu Propòsit, Missió, Visió i Valors, a mantindre i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servici i l'excel·lència en la gestió, dins del marc legislatiu vigent.

La Política de Medi ambient en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent té per objecte establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per al desenvolupament de la seua estratègia en esta matèria, permetent-li millorar seu desenvolupe ambiental i contribuir al progrés de la societat basant-se en la Responsabilitat Social, i donant resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interés.

Per a donar suport a la Política, FREMAP disposa d'un Sistema de Gestió que integra els conceptes mediambientals, impulsat per la Direcció, que aporta un enfocament sistemàtic per a la gestió del medi ambient. Com referència per a establir, implantar i millorar este Sistema de Gestió, se seguix l'estàndard de la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Alguns exemples de bones pràctiques mediambientals són:

 • Certificació FSC en paper responsable
 • Compres medioambietalmente responsables
 • Segregació i gestió de tots els residus generats, sanitaris, perillosos i domèstics
 • Acord amb Ambilamp per a gestió de llums, fluorescents i lluminàries
 • Acord amb Ecopiles per a gestió de piles i bateries.

Certificació Pacte Digital per a la protecció de les persones

Certificació Delegad@ Protecció de dades 

Mitjançant l'adhesió al PACTE DIGITAL, FREMAP es compromet a implantar els principis i recomanacions recollides en el mateix, així com a difondre entre el seu personal treballador i les persones usuàries el Canal prioritari per a sol·licitar l'eliminació urgent de continguts sexuals i violents a internet , així com uns altres recursos i ferramentes per a ajudar en conscienciar sobre el valor de la privacitat i la importància del tractament de les dades personals.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

​​​​​​​​​​​​​​