Transparència

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, sede social FREMAP

Informació Institucional i Organitzativa

Retribucions Altes Càrrecs

Òrgans de govern i representació

Els membres dels òrgans de govern i participació de la Mútua o els seus representants, no perceben retribucions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. De conformitat amb el que estableix l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, l'any 2022 podran rebre les següents compensacions per la seua assistència a cada reunió dels indicats òrgans:

  • Junta Directiva: 914,17 €.
  • Comissions delegades de la Junta Directiva: 914,17 €.
  • Comissió de Prestacions Especials: 759,88 €.
  • Comissió de Control i Seguiment: 618,96 €.

Director Gerent

Retribucions Exercici 2022*, de conformitat amb el que preveu l'article 88, apartats 3 i 4, del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'Ordre Comunicada de 2 de gener de 2015, per la qual s'aprova la classificació de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

  • Retribució bàsica: 113.943,74 €.
  • Complement de lloc: 68.366,24 €.
  • Variable, màxim que poguera percebre en funció dels objectius establits per la JD: 45.577,50 €.
  • Total retribucions: 227.887,48

*Retribucions pendents de l'incremente que poguera correspondre per l'aprovació definitiva de les normes sobre massa salarial en el sector públic per al 2022 i la seua aplicació.

Normativa d'Aplicació

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

Dret d'Informació

FREMAP posa a disposició dels usuaris una bústia de correu electrònic per a sol·licitar informació o indicar suggeriments. Contacteu amb FREMAP a través de la nostra bústia

Llei de Transparència

La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bona govern entra en vigor l'11 de desembre del 2014. Esta llei aplica a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. Més informació sobre la Llei de Transparència. en format pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Plans i Programes