Sistema NOTESS

Contingut de la pàgina

Sistema de Remissió Electrònica de Dades en l'àmbit de la Seguretat Social, NOTESS (Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social).

El TGSS comunicarà, mitjançant l'envie de cartes, la necessitat d'ús d'este nou sistema telemàtic a tots els Subjectes Obligats a NOTESS. Les empreses creades a partir de l'1 de gener de 2013, i que complisquen els requisits d'obligatorietat, estaran subjectes al nou procediment de comunicació telemàtica de manera automàtica, sense que siga necessària la comunicació per carta de l'Administració.

A partir de l'1 de gener de 2013 no hi haurà més notificacions en paper dels procediments per als subjectes responsables obligats a NOTESS i durant el 2013 es farà l'adaptació a NOTESS d'uns altres procediments i aplicacions, així com la incorporació d'uns altres actes administratius de la Seguretat Social per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Qui estan obligats al Sistema RED?

 • Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables:
  • Obligats a cotitzar i enquadrats en qualsevol dels Règims del Sistema de la Seguretat Social
  • Independentment del nombre de treballadors que mantinguen en alta
 • REPTES, llevat de BOLETS de compte pròpia, que estiguen obligats a transmetre pel Sistema RED les dades relatives als seus treballadors, estaran també obligats pel que fa als seus propis dades com treballadors autònoms
 • Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes obligats a cotitzar enquadrats en els Sistemes Especials del Règim General, llevat del sistema especial d'empleats de llar

L'objectiu és que de manera gradual la totalitat de les empreses obligades a utilitzar XÀRCIA i totes aquelles que el desitgen reben les seues notificacions per mitjans telemàtics a través de la Sede Electrònica de la Seguretat SocialEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent. Este projecte es complementa amb l'objectiu de substituir totes les publicacions que actualment es fan en els butlletins oficials, per la seua publicació en el Tauler Edictal de la Seguretat Social, que també es troba localitzat a la seu electrònica.

En concret es notificaran telemàticament, per compareixença a la seu, les reclamacions de deute i les provisions de constrenyiment provinents de l'emissió centralitzada del deute del règim general. Per part seua, en el Tauler Edictal, es publicaran totes les notificacions que no s'hagen pogut notificar per qualsevol dels mitjans de notificació empleats per la Seguretat Social.

Com funcionaran?

 • Les notificacions telemàtiques seran posades a disposició dels subjectes obligats a la seu electrònica de la Seguretat Social, disposant els receptors de 10 dies naturals per a accedir al contingut de les mateixes.
 • L'existència de notificacions serà comunicada als subjectes obligats convidant-los a què accedisquen a les mateixes:
  • Si el receptor és l'autoritzat RED de l'empresa, se li enviarà un avís a través del mateix Sistema RED
  • Si el receptor és el propi empresari, se li avisarà amb un correu electrònic enviat a la direcció que haja proporcionat.
  • Per a accedir a les notificacions, serà necessària l'autentificació del receptor mitjançant l'ús de la corresponent certificació electrònica, mentre que l'accés a la taula és lliure. De fet, les publicacions en el Tauler Edictal no seran comunicades als subjectes obligats ni als seus representants, ja que han de ser ells els que accedisquen al mateix per a consultar els actes en què puguen estar sotmesos.
  • La publicació en el Tauler Edictal ser diària, i la notificació es donarà per practicada després de 20 dies naturals des de la data de publicació, encara que els edictes estaran disponibles durant un any a la seu electrònic.

En estar ambdós procediments suportats per documentació en format electrònic, tant les notificacions i justificants de recepció associats, com els edictes publicats, estaran disponibles en el corresponent expediente electrònic en les direccions provincials de la Seguretat Social.

Manual d'ajuda i preguntes més freqüents Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Annexem un document descriptiu del projecte en què es detalla el marc normatiu, els beneficis i les fases de la posada en marxa d'este nou mitjà telemàtic de notificació.

Sistema NOTESS Este enllaç s'obrirà en una finestra emergenten pdf