FREMAP presenta els resultats de Satisfacció de Clients corresponents a l'any 2021

MADRID (23/05/2022)

El sistema d'enquestes a clients de FREMAP té com a objectiu conéixer el grau de satisfacció dels mateixos amb els servicis prestats i constituïx el motor necessari per a propiciar la millora contínua.

En este sentit, al llarg de l'exercici 2021 s'ha fet un important esforç per a conéixer de primera mà la satisfacció dels treballadors protegits i adherits, empreses i col·laboradors de FREMAP, en els principals aspectes de la prestació del servici

El núm. d'enquestes telefòniques fetes ha sigut de 38.378, fet que suposa un incremente d'un 30,48% respecte a les fetes l'any 2020. El resultat global obtingut és 8,34 (en puntuació 1 a 10).

Entre els resultats de les enquestes destaquen les valoracions (min 0, màxim 10) atorgades pels pacients en els següents àmbits:

Entre els resultats destaquen: 

Valoració de les EMPRESES associades

8,11

Valoració dels COL·LABORADORS

8,38

Valoració dels PACIENTS/TREBALLADORS:

Pacients atesos en Hospitals de FREMAP

Hospitals amb internament

9,12

Hospitals de dia

9,16

Pacients atesos en els Centres Assistencials:

Treballadors atesos per AT / EP

Compte Aliè

8,40

Compte Pròpia

8,37

Treballadors atesos per ITCC

Compte Aliè

8,30

Compte Pròpia

7,77

Treballadores Risc d'Embaràs/LN

8,59

Treballadors Atenció de Menors

9,37

Treballadors Cessació d'Activitat

8,40

  • El servici més ben valorat pels Treballadors/es atesos/as per Accident de Treball és la Rehabilitació: 8,57 Compte Aliè i 8,83 Compte pròpia 
  • El servici més ben valorat pels Treballadors/es atesos/as per ITCC és rehabilitació 8,55 Compte Aliè i 8,27 Compte pròpia 
  • Els/as beneficiaris/as d'Atenció de Menors, puntuen amb 9,37 l'atenció de les Treballadores Socials
  • El 91,75% dels/as autònoms recomanaria a FREMAP 
  • El 90% dels assessores enquestats recomanarien a FREMAP
  • El 87% de les empreses enquestades recomanarien a FREMAP
  • El 78,92% de les treballadores REM/LN consideren normal o curt el temps fins la cita i el 93,51% consideren normal o curt el temps a cobrar
  • El 82,64% dels/as Autònoms de Cessació, valoren com normal o curt el temps a cobrar
  • El/El gestor/a de FREMAP és valorat amb 8,51 per les empreses i pels col·laboradors amb 8,96 
  • Les instal·lacions de FREMAP són valorades amb una mitja de 8,67 pels/as treballadors/es atesos/as per Accident de Treball.

Els aspectes que més destaquen els clients de FREMAP són: 

En opinió dels/as treballadors/es 

En opinió de les empreses 

En opinió dels col·laboradors 

Atenció Personal 

Gestor 

Gestor 

Amabilitat 

Rapidesa 

Atenció 

Rehabilitació 

Formació Webinar 

Rapidesa 

L'Oficina d'Atenció de Clients (OAC) de FREMAP gestiona les reclamacions dels clients de la Mútua rebudes a través dels diferents canals disponibles: fulls existents en tots els centres, formulari de la pàgina web de FREMAP i l'Oficina Virtual de Reclamacions

El compromís de FREMAP amb els seus clients és resoldre les reclamacions en un termini màxim de 10 dies naturals des que es reben, que excepcionalment vaig poder ser ampliat fins 30 dies.

Les dades bàsiques de gestió de l'OAC de FREMAP 2021 han sigut: 

Índex de reclamació 

4.833 

Reclamacions rebudes 

0,24% s/total d'expedientes

0,19% s/total d'assistències

Índex d'acceptació de reclamacions 

19,87% 

s/reclamacions resoltes

Temps mitjà de resposta 

8,28 dies 

Índex de no conformitat amb la resposta 

0,92% 

Recomanacions 

123 

Sol·licituds d'informació ateses a través del web de FREMAP

1.243