Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Prestacions Especials

Què són les Prestacions Especials?

Són ajudes econòmiques de caràcter graciable, en contemplació d'estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Es financen a través del pressuposat aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb càrrec a la Reserva d'Assistència Social generat per la Mútua.

Qui poden sol·licitar esta ajuda econòmica?

Podran ser subjectes beneficiaris de les prestacions especials:

 • La persona treballadora, pels danys patits com a conseqüència d'un accident de treball o d'una malaltia professional.
 • El cònjuge o la parella de fet del treballador inclús en els casos en què no tinga drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En ambdós suposats, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • En defecte dels anteriors: els néts; i, a falta d'ells, els pares. En ambdós suposats, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • Podrà ser beneficiari de la prestació d'auxilie per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tinga la condició de drethavent i haja fet front a les despeses del decés.

Quin tipus de prestacions es poden sol·licitar?

 • 1 REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ
  • 1.1 Ajuda per a costejar l'ingrés en un centre soci-sanitari o residencial
  • 1.2 Ajuda per a costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari
  • 1.3 Ajuda per a pròtesi i ajudes tècniques no reglades
  • 1.4 Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no reglades
 • 2 REORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
  • 2.1 Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral
  • 2.2 Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seua activitat
 • 3 AJUDA PER A L'ADAPTACIÓ DELS MITJANS ESSENCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES DE LA VIDA DIÀRIA
  • 3.1 Ajuda per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual
  • 3.2 Ajuda per a adquisició d'habitatge habitual adaptada
  • 3.3 Ajuda per a l'adaptació de vehicle
  • 3.4 Suport domiciliari per al desenvolupament de les Activitats bàsiques de la vida diària
  • 3.5 Ajuda per a l'accés a les noves Tecnologia, informació i comunicació
 • 4 ALTRES PRESTACIONS
  • 4.1 Complement auxilie per defunció
  • 4.2 Ajuda per a la formació en l'atenció de persones en situació de Gran invalidesa
  • 4.3 Ajuda per al manteniment de la possessió o disfrute de l'habitatge habitual

Com obtindre estes ajudes?

Haurà de presentar-se la sol·licitud a la Comissió de Prestacions Especials. Esta Comissió està formada per cinc representants dels empresaris associats a FREMAP i cinc representants dels treballadors de les Empreses associades a FREMAP, designats per les Centrals Sindicals. La Comissió valorarà cada sol·licitud que es presente i emetran una resolució.

Totes les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP al domicili de l'Entitat:

Carretera de Pozuelo, 61
28222 Majadahonda (Madrid)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​