Ometre els comandaments de cinta
Saltar al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Saltar al contingut

Delt@

Delta és un sistema global de comunicacions per a la notificació i el tractament dels accidents de treball, agilitzant la distribució de la informació, eliminant costos d'enregistrament i tractament i simplificant la comunicació entre els diferents usuaris implicats, tot això garantint la confidencialitat del contingut dels documents i dirigit a Empreses o treballadors per compte propi (autònoms amb cobertura específica d'accidents de treball), per si mateixos o a través de representants autoritzats, Entitats Gestores (INSS - Institut Nacional de la Seguretat Social, ISM - Institut Social de la Marina), Entitats Col·laboradores (Mútues d'Accidents de Treball, Empreses Col·laboradores) i Autoritats Laborals (Autoritats laborals competents a nivell provincial).

Decaració Electrònica de Treballadors Accidentats