Com sol·licitar el reconeixement del grau de discapacitat

Contingut de la pàgina

A qui se'ls pot reconéixer?

Són persones amb discapacitat aquelles que tinguen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, puguen impedir la seua participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.

Convenció Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Per a què servix?

Entre els possibles beneficis les persones amb reconeixement de grau de discapacitat, poden assenyalar-se els següents:

 • Accés a les mesures de foment del treball per a persones amb discapacitat
 • Adaptació del lloc de treball
 • Adaptació de proves selectives en l'accés a l'ocupació pública
 • Jubilació anticipada
 • Accés a l'habitatge de protecció pública
 • Subvencions i/o ajudes de caràcter individual: tractaments rehabilitadors, productes de suport, accessibilitat i adaptacions en la llar, etc.
 • Tractaments rehabilitadors i de suport
 • Recursos i suports educatius
 • Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa
 • Prestacions econòmiques i socials per a persones amb discapacitat: Assistència Sanitària i Prestació Farmacèutica i Subsidi de Mobilitat i Compensació per a Despeses de Transporte
 • Prestacions familiars: Assignació econòmica per fill o menor amb discapacitat acollit a càrrec, o majors de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior a 65%
 • Ampliació del període de descans per maternitat en els suposats de discapacitat del fill o menor acollit.
 • Ingrés en Centres
 • Beneficis fiscals: Necessitat d'ajuda de tercera persones per a desplaçament a lloc de treball, mobilitat reduïda, necessitat d'habitatge adaptada, etc.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
  • Impost sobre societats (IS)
  • Impost sobre successions i donacions
  • Impost sobre el valor afegit (IVA)
  • Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
 • Bonotaxi
 • Reduccions en mitjans de transport
 • Altres ajudes i servicis per al col·lectiu de persones amb discapacitat que es contemplen en els organismes competents en matèria de Servicis Socials ja siguen municipals, autonòmics o estatals, o de la iniciativa privada social.

Com se sol·licita?

El procediment s'inicia a instàncies de persona interessada.

Tràmits per a la sol·licitud:

On se sol·licita?

 • Podrà sol·licitar-se personalment o per correu en qualsevol de les Direccions Territorials de l'IMSERSO en el cas de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, en els Servicis Centrals de l'IMSERSO, així com en les oficines de registre establides a este efecte pels Òrgans Gestors de les comunitats autònomes amb competència en la gestió;
 • A més podrà presentar-se a través de qualsevol dels mitjans establits en el art. 38.4 de la Llei 30/1992 Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Resolució:

Una vegada reconeguda la persona per l'Equip del Centre de Valoració i Orientació, els responsables dels Òrgans competents en la matèria de les comunitats autònomes o de les Direccions Territorials de l'IMSERSO hauran de dictar resolució expressa sobre el reconeixement de grau, així com sobre la puntuació obtinguda en els barems per a determinar la necessitat del concurs d'una altra persona o dificultats de mobilitat, si és procedent. El reconeixement de grau de discapacitat s'entendrà produït des de la data de sol·licitud, havent de figurar la data en què tindrà lloc la revisió.

El reconeixement de grau de discapacitat (antic grau de minusvalidesa) s'entendrà que ha causat efecte des de la data de sol·licitud, havent de figurar necessàriament la data en què, si escau, pot tindre lloc la seua revisió.

Contra les resolucions definitives els interessats podran interposar reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

L'acreditació del grau de discapacitat tindrà validesa en tot el territori de l'Estat espanyol.