Quines Obligacions per a empreses en matèria de discapacitat?

Contingut de la pàgina

Estan recollides en el RDL 1/2013 de 29 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat.

Les empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors estan obligades a què almenys el 2 per 100 de la seua plantilla siguen treballadors amb discapacitat.

El còmput es fa sobre la plantilla ​total de l'empresa encara que tinga diversos centres de treball i és independent del tipus de contracte que tinguen els treballadors. Si vols saber més sobre quines persones tenen dret a què se'ls siga reconegut el grau de discapacitat i com se sol·licita.

De forma excepcional, les empreses podran quedar exemptes de forma parcial o total si apliquen mesures alternatives.

El Certificat d'Excepcionalitat és una resolució del Servei Públic d'Ocupació pel qual de manera temporal s'eximix a una empresa de complir amb la quota de reserva del 2% i autoritza l'aplicació de mesures alternatives. Perquè li ho atorguen és imprescindible que es complisca:

  • Que per qüestiones productives, organitzatives, tècniques o econòmiques existix especial dificultat per a incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla.
  • O que els Serveis Públics d'ocupació no puguen atendre a la demanda per manca d'interés o no acceptació de condicions per part de la persona incapacitada.

El certificat d'excepcionalitat, no eximix de complir la Llei, ja que obliga a adoptar alguna de les mesures alternatives regulades pel RD 364/2005:

  1. Contracte mercantil o civil amb un Centre especial d'ocupació per a la compra de béns i servicis per al funcionament de l'empresa.
  2. Contracte mercantil o civil amb un treballador autònom amb discapacitat per a la prestació de servicis aliens i accessoris a l'activitat.
  3. Donació o acció de patrocini econòmic a una entitat o fundació del qual objecte social siga entre d'altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació de llocs de treball a favor de persones amb diversitat.
  4. La constitució d'un enclave laboral prèvia subscripció del contracte amb un Centre especial d'ocupació.

El Servei Públic d'Ocupació resol sobre el Certificat d'Excepcionalitat als 2 mesos de la Sol·licitud i si no hi haguera resolució a eixa data es considera com positiva per silencie administratiu.

La declaració d'excepcionalitat tindrà una validesa de 3 anys i una vegada finalitzat este termini podran sol·licitar una nova declaració si persistixen els motius.

El termini per a formalitzar i iniciar les mesures alternatives és de 3 mesos des de la notificació de la resolució i hauran d'executar-se durant el període de validesa del Certificat d'Excepcionalitat sense perjudici que anualment hagen de destinar-se a esta fi com a mínim.

Malgrat utilitzar mesures alternatives, estes empreses hauran d'intentar durant el temps que dura el Certificat, contractar incapacitats fins arribar al 2% de la seua plantilla, si passats els 3 anys de vigència del Certificat no ha arribat al 2% hauran de sol·liciteu novament el Certificat d'Excepcionalitat.

Si no es complix amb la Llei, les comunitats autònomes tenen un règim de sanciones que van de lleus a molt greus, de 301 € a 1.000.000 € i poden comportar la prohibició d'incórrer en contractes amb l'administració.​​​​​​​​​​​​